Sf. Iustin Popovici – Biserica şi statul

„Trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni” (Fapte 5:29) Această maximă este sufletul şi inima însăşi a Bisericii Ortodoxe. Iată Evanghelia ei, Evanghelia a toate. Iată prin ce trăieşte ea, şi pentru ce trăieşte. Iată din ce se  zideşte nemurirea şi veşnicia ei. Anume aici se află atotvaloarea ei netrecătoare. „A se supune lui Dumnezeu mai mult …

Interviu despre istoria Tainei Spovedaniei

Întrebare: Părinte Filotheu, ştim că sfinţia voastră aveţi dragoste pentru Sfînta Tradiţie şi pentru istoria Bisericii şi ne puteţi da un răspuns argumentat în privinţa a două teme. De ceva vreme a început în România, în mănăstirile de maici, o practică neobişnuită: aşa numita spovedanie la stareţă şi Împărtăşania care urmează acel fel de mărturisire. Din Evanghelii ştim că Spovedania …

Hotărîrea dogmatică a celui de-al şaptelea Sfînt Sinod Ecumenic

Despre cinstirea sfintelor icoane, împotriva prigonitorilor icoanelor Sfântul şi Marele Sinod Ecumenic care prin harul lui Dumnezeu şi datorită hotărârii dreptcredincioşilor şi iubitorilor de Hristos, împăraţii noştri Constantin şi mama sa Irina, s-a adunat pentru a doua oară la Niceea, slăvita metropolă aprovinciei Bithinia, în sfânta biserică a lui Dumnezeu numită Sfânta Sofia, urmând predaniei Bisericii Soborniceşti, a hotărât cele …

Sf. Sfinţit Mucenic Petru al Alexandriei despre cei ce bravează

Canonul 9 Şi pentru cei ce ca din somn s-ar arunca pe sineşi la nevoinţă, chinuindu-se şi voind a trage asupra loruşi ispite de a se lupta cu marea şi cu multa învăluire [a mării], iar mai ales şi împotriva fraţilor aprind jăratecul păcătoşilor, şi cu aceştia trebuie a ne împărtăşi. Fiindcă în Numele lui Hristos vin la aceasta, deşi …

Nu participaţi la rugăciuni împreună cu ereticii

Pentru păcatele acestui popor greu încercat, o pătrime din credincioşii săi trăiesc în diaspora, siliţi de împrejurări. În diaspora au nefericirea de a suferi, pe lîngă umilinţele exilului, şi greutăţi în Biserică: fie că nu au unde se ruga, fie că clerul din diaspora este eminamente ecumenist, de la vlădică la opincă. Mulţimi de credincioşi care ne scriu sau ne …

IPS Ierotheos Vlahos susţine poziţia ortodoxă a Mănăstirii Petru Vodă

– Cum ar fi reacţionat Părintele Sofronie în faţa sinodului din Creta? – Nu ştiu ce ar fi făcut Părintele Sofronie în privinţa asta. Măcar de ar fi trăit şi să ne fi spus tuturor ce trebuie să facem. Eu ce aş dori să spun şi am mai spus şi dimineaţă la Sfînta Liturghie este faptul că astăzi avem nevoie …

Episcopul Nicodim Milaş: Canoanele 13-15 ale Sinodului I-II (despre nepomenirea episcopului, adică schisma)

Canonul 13 Cel viclean aruncând în Biserica lui Hristos semin­ţele neghinei eretice, şi acestea văzându-le tăiate din rădăcină cu sabia Duhului, a venit pe altă cale de viclenie, apucându-se să despartă Trupul lui Hristos prin nebunia schismaticilor. Dar sfântul sinod zăticnind desăvârşit  şi această viclenie a lui, a hotărât că dacă de acum înainte vreun presviter, sau diacon va osândi …

Arhim. Epifanie – Scrisoare către patriarhul ecumenic

Prea Fericite, […] Atât Prea Fericirea Voastră cât şi cei care vă urmează cântaţi pe toate glasurile troparul „Iubirii“. Iubire, iubire, iubire! „Iubire fără condiţii şi fără limite“. În numele acestei iubiri, în numele acelei iubiri, în numele celeilalte iubiri… Lucru curios! Dacă inima Prea Fericirii Voastre revarsă atâta iubire şi din ea izvorăsc râuri îmbelşugate ce ajung până la …

Canoanele Sinodului Apostolic, prin Sf. Clement Romanul

Bucuraţi-vă, fii şi fiice, în Numele Domnului Iisus Hristos. Ioan şi Matei şi Petru şi Andrei şi Filip şi Simon şi Iacob şi Natanael şi Toma şi Kefa şi Bartolomeu şi Iuda al lui Iacob. I. Adunându-ne noi după porunca Domnului nostru Iisus Hristos, precum a orânduit înainte [zicând]: „Vă veţi împărţi la sorţi provinciile, veţi înregistra numerele [locuitorilor] locurilor, …

Mitrop. Ierotheos Vlachos: Deciziile Ierarhiei Bisericii Greciei asupra “Sfîntului şi Marelui Sinod” şi soarta lor

Ierarhia Bisericii Greciei, la întîlnirile sale din 24 şi 25 Mai 2016, întrucît era dreptul şi responsabilitatea sa, a studiat textele adoptate de Conferinţele Panortodoxe Pre-sinodale şi ale Sinaxelor Întîi-stătătorilor, ca urmare a deciziei şi propunerii Sfîntului Sinod. Luînd în considerare Articolul 11 al Procedurii de organizare şi desfăşurare a “Sfîntului şi Marelui Sinod”, a decis să supună spre examinare …

Episcopul Macarie al Scandinaviei – Frământări asupra temeiniciei documentului Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine

Luând aminte la neliniștile exprimate de numeroși ortodocși asupra unor documente aprobate la Sfântul și Marele Sinod din Creta, îndeosebi asupra documentului „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”, aduc următoarele precizări conform conștiinței mele: 1. Contribuția delegației Bisericii Ortodoxe Române, inclusiv asupra documentului amintit, a fost întru totul ancorată în tradiția Sinoadelor Ecumenice și a predaniei ortodoxe. Contribuția s-a …

IPS Ierotei Vlachos: Problemele esențiale cu privire la Sinodul din Creta

            Sfântul și Marele Sinod care urmează să aibă loc în luna iunie 2016 în Creta era o așteptare a multora cu o anumită viziune despre el, care l-au pregătit, care s-au ostenit și acum au ajuns la convocarea lui.             Întrebarea care se pune este dacă Sfântul și Marele Sinod este chiar acela pe care îl așteptau cei ce …

Comunicat al Mănăstirii Petru Vodă despre Sinodul din Creta din Iunie 2016

Comunicatul oficial iniţial, bazat pe întîlnirea de la Chambesy din 1976, preciza subiectele Sinodului: „Diaspora ortodoxă Autocefalia şi modul declarării acesteia  Autonomia şi modul declarării acesteia Dipticele (ordinea pomenirii întîistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe – n.n.) Calendarul comun Impedimente la căsătorie Rînduielile bisericeşti privind postul Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine Ortodoxia şi mişcarea ecumenică Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale …

Afurisenia Mitropolitului Sofronie Miclescu împotriva folosirii muzicii polifonice în cultul ortodox

Hotărîrea mitropolitului Sofronie Miclescu în privinţa muzicii polifonice (guvernul secularist trimisese un profesor de polifonie la Mănăstirea Neamţ, poruncind călugărilor mănăstirii să renunţe la muzica psaltică): “Luându-se ştiinţă că departamentul averilor clerului a rânduit la acea mănăstire un profesor ca să dea lecţii de muzică vocală, şi fiindcă o asemenea măsură este împotriva sfintelor aşăzăminte şi hotare ce s’au aşăzat …

PROPUNEREA MĂNĂSTIRII PETRU VODĂ PENTRU UN SINOD ORTODOX A TOATĂ LUMEA

Se propagă ideea că dacă s-ar uni toţi cei ce se numesc pe sine creştini s-ar întări rezistenţa spirituală. Adevărul este tocmai invers. Puterea Bisericii stă în puritatea credinţei ei. Numărul de impurităţi care s-ar aduna la un loc ar crea o impuritate şi mai mare, lucru care ar slăbi rezistenţa spirituală a creştinilor şi ar pune mântuirea neamului omenesc …

Relaţia dintre Biserică şi Stat

„…Articolul trata o problemă la ordinea zilei în momentul acela, şi anume: reforma jurisdicţiei bisericeşti. Ceea ce atrăgea îndeosebi luarea-aminte erau tonul în care fusese scris articolul şi concluzia lui neprevăzută. Citindu-l, mulţi dintre aceia care susţineau extinderea puterii bisericeşti crezuseră că autorul apăra punctul lor de vedere; în acelaşi timp însă, el fusese aplaudat nu numai de adepţii laicizării …