Sf. Ambrozie – Rostul Soarelui

În cuvîntul nostru ni se cuvine a face să răsară soarele, care nu era mai înainte; am trecut peste ziua întîi [a Facerii] fără de soare, tot fără de soare am săvîrşit şi ziua a doua, fără de soare am … Read More

Despre Arca Iubirii

S-a poruncit ca Arca să fie de trei sute de coţi în lungime, de şaizeci de coţi în lăţime, iar în înălţime, de treizeci de coţi; dar partea ei de sus a fost restrânsă la un cot (Facere 6, 13). … Read More

Sf. Serafim de Sarov – Despre darurile vieţii creştine

Despre lepădarea de lume Frica lui Dumnezeu se dobândeşte atunci când omul, întorcându-se dinspre lume şi tot ce este în lume, îşi concentrează gândurile şi simţămintele sale asupra Legii dumnezeieşti şi se adânceşte cu totul în contemplarea lui Dumnezeu şi … Read More

Sfîntul Maxim Mărturisitorul despre libertatea personală

Şi-i zice Teodosie episcopul: – Cum îţi este, domnule avvă? Sf. MAXIM: – Cum a hotărât mai înainte Dumnezeu, înaintea tuturor veacurilor, desfăşurarea proniatoare a vieţii mele, aşa îmi este. Ep. TEODOSIE: – Ce deci? Dumnezeu a hotărât mai înainte, … Read More

Sf. Ioann Damaschin – Alt cuvînt la Naşterea Domnului

Semnul venirii Mîntuitorului în lume l-a spus bine-vestitorul cel ceresc păstorilor Vitleemului: prunc înfăşat cu scutece şi pus în iesle. Căci zice: „S-a născut vouă astăzi Mîntuitorul, şi acesta vă este semnul: veţi afla un Prunc înfăşat culcat în iesle” … Read More

Sf. Ioann Damaschin – Cuvînt la Naşterea Domnului

Cînd primăvara soseşte şi stihiile  trupurilor se întorc iarăşi către înnoire, atunci toţi oamenii, venind întru buna amestecare a aerului, primesc buna sănătate a trupului. Atunci şi pămîntul, înflorindu-se cu frumuseţea semănăturilor şi înfrumuseţîndu-se cu tot felul de flori ale … Read More

Sf. Neofit – Laudă Naşterii Domnului

Mir deşertat este numele Tău şi la mireasma mirului Tău alergăm (Cânt. 1, 3-4). Acest mir s-a deşertat în oraşul Betleem din preacuratul vas al Preanevinovatei şi Preasfintei şi s-a umplut de bună mireasmă tot pământul cel de sub soare. … Read More

Judecarea aproapelui

Din iubirea de sine şi îngâmfare se naşte în noi şi un alt rău, care ne pricinuieşte o mare pagubă, anume judecata aspră şi osândirea aproapelui, prin care noi apoi îl privim ca pe un nimic, îl dispreţuim şi îl … Read More

Sf. Ambrozie de Mediolanum – Despre pocăinţă

Să plîngem, dar, pentru o vreme, ca să ne veselim în veci. Să ne temem de Domnul, să-L întîmpinăm mărturisindu-I păcatele noastre, să ne izbăvim de căderile noastre, să ne îndreptăm greşeala, ca să nu se spună şi despre noi: … Read More

Sf. Grigorie Dialogul – Despre dragostea de Dumnezeu

Sfânta Scriptură este un munte, din care Domnul vine în inimile noastre ca să înţelegem. Munte despre care este spus prin proroc: „Dumnezeu va veni din Liban şi Cel Sfânt din muntele umbros şi stufos”. Muntele acesta este şi stufos … Read More

Sf. Columban – Scrisoare pentru unitatea obştii

Preaiubiţilor săi fii şi dragilor ucenici, fraţilor cumpătaţi, tuturor monahilor împreună, Columba păcătosul le trimite salutări întru Hristos. Să fie pace vouă, precum a urat Domnul când a vorbit ucenicilor Săi, şi mântuire şi dragoste veşnică. Cu ajutorul Lui, Treimea … Read More