Sfinţii Apostoli către poporul român

Fraţilor,

Câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat, împreună cu El ne-am îngropat prin Botez întru moarte, ca în ce chip S-a sculat Hristos din morţi prin Slava Tatălui, aşa şi noi să fim întru înnoirea Vieţii. Tot cel născut din Dumnezeu biruieşte lumea. Cel ce are pe Fiul, are viaţa; iar cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viaţă.

Ştim că din Dumnezeu suntem; şi lumea toată întru cel rău zace. Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat nouă pricepere ca să cunoaştem pe Dumnezeul cel adevărat, şi să fim întru Cel adevărat, întru Iisus Hristos Fiul Lui; Acesta este Dumnezeul cel adevărat şi viaţa cea veşnică.

Vor veni în zilele de apoi batjocoritori care vor umbla după poftele lor, cei ce de Domnie nu ţin seamă, îndrăzneţi, obraznici, slavele hulind, necutremurându-se, hulind cele ce ei nu înţeleg, fiii blestemului. Şi libertate lor dăruindu-li-se, singuri robi ai stricăciunii făcându-se; pentru că de ceea ce s-a biruit cineva, despre aceea s-a şi robit. Celui ce vă daţi robi spre ascultare, robi sunteţi aceluia pe care îl ascultaţi.

Pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos, şi pentru adunarea noastră la El, să nu vă spăimântaţi, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin Epistolă, cum că ar fi sosit Ziua lui Hristos. Că mai întâi va veni depărtarea, şi se va arăta omul păcatului, fiul pieirii, Potrivnicul, care se va înălţa mai presus de tot cel ce se zice dumnezeu sau închinăciune; aşa încât să şadă el în Biserica lui Dumnezeu ca un dumnezeu, arătându-se pe sine ca şi cum ar fi el dumnezeu.

Drept aceea, drept staţi şi ţineţi drept învăţăturile pe care le-aţi învăţat. Luaţi aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filozofie şi prin deşartă înşelăciune din predania omenească, după stihiile lumii şi nu după Hristos. Căci întru El locuieşte trupeşte toată deplinătatea Dumnezeirii.

Să nu dormim precum ceilalţi, ci să priveghem, şi să fim treji. Cine este mincinosul, fără numai cel ce tăgăduieşte, (zicând) că Iisus nu este Hristos? Acesta este Antihrist: cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Tot cel ce tăgăduieşte pe Fiul, nici pe Tatăl nu are.

Cei ce sunt trupeşti cugetă cele trupeşti; iar cei ce sunt după Duh cugetă cele ale Duhului. Cugetul trupului este moarte; iar cugetul Duhului viaţă şi pace. Cugetul trupului este vrăjmaş lui Dumnezeu, că nu se supune legii lui Dumnezeu, fiindcă nici nu poate. Dar voi nu sunteţi în trup, ci în Duh; că Duhul lui Dumnezeu locuieşte întru voi. Iar de nu are cineva Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui. Câţi cu Duhul lui Dumnezeu trăiesc, aceştia sunt fii ai lui Dumnezeu.

Nu aţi luat iarăşi duhul robiei spre temere, ci aţi luat Duhul punerii de fii, întru care strigăm: „Tată!” Însuşi Duhul Acesta mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu.

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul, sau strâmtorarea, sau goana, sau foametea, sau golătatea, sau nevoia, sau sabia? Ci întru acestea toate biruim, pentru Cel ce ne-a iubit pe noi. Pentru că încredinţat sunt că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici Căpeteniile, nici Puterile, nici cele de acum, nici cele viitoare; nici înălţimea, nici adâncul, nici altă făptură oarecare nu poate să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, care este întru Hristos Iisus Domnul nostru.

Să nu vă asemănaţi chipului veacului acestuia, ci să vă schimbaţi înnoindu-vă mintea, ca să cunoaşteţi care este voia lui Dumnezeu cea bună şi desăvârşită. Dragostea lumii acesteia este vrăjmăşie către Dumnezeu. Deci oricare va vrea să fie prieten lumii, se face vrăjmaş lui Dumnezeu. Nu iubiţi lumea, nici cele din lume; de iubeşte cineva lumea, nu este dragostea Tatălui întru dânsul. Pentru că tot ce este în lume, adică: pofta trupului, şi pofta ochilor, şi trufia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume este.

De te va vedea cineva pe tine, cel ce ai cunoştinţă, şezând în capiştea idolilor, au nu ştiinţa lui, slab fiind, se va întări ca să mănânce jertfele idoleşti? Şi va pieri fratele tău cel neputincios pentru cunoştinţa ta, pentru care Hristos a murit. Fugiţi de slujirea idolilor. Că doară idolul este ceva? Sau ce se jertfeşte idolului este ceva? Cele ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor, iar nu lui Dumnezeu. Nu voiesc să vă faceţi părtaşi dracilor. Nu puteţi bea Paharul Domnului, şi paharul dracilor. Nu puteţi fi mesei Domnului părtaşi, şi mesei dracilor.

Omul cel sufletesc nu primeşte cele ce sunt ale Duhului lui Dumnezeu; că nebunie sunt lui, şi nu le poate înţelege, căci se judecă duhovniceşte. Că trupul pofteşte împotriva Duhului; iar Duhul împotriva trupului. Tot cel ce calcă porunca şi nu rămâne întru învăţătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu.

Tot duhul care-L mărturiseşte pe Iisus Hristos că a venit în trup este de la Dumnezeu. Şi tot duhul care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos că a venit în trup, nu este de la Dumnezeu; şi acela este al lui Antihrist, de care aţi auzit că va veni; şi acum încă în lume este. Oricine va veni la voi, şi nu va aduce învăţătura aceasta, să nu îl primiţi în casă. Nu vă înjugaţi întru alt jug cu cei necredincioşi. Ce însoţire este Bisericii lui Dumnezeu cu idolii? Voi sunteţi Biserica lui Dumnezeu celui Viu. Întru slobozenia cu care ne-a slobozit Hristos staţi, şi nu vă cuprindeţi iarăşi cu jugul robiei. Că voi la libertate v-aţi chemat, fraţilor.

Una în cuget fiind între voi, nu vă credeţi înţelepţi întru sine. Dăruiţi-vă trupurile voastre jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, slujirea voastră cea cuvântătoare. Omul cel dintâi din pământ, pământesc; omul cel al doilea Domnul din Cer. În ce chip cel pământesc, aşa şi cei pământeşti; şi în ce chip cel Ceresc, aşa şi cei Cereşti. Şi precum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm şi chipul celui Ceresc. Tot ce nu este din credinţă, păcat este. Cel ce ştie a face bine şi nu face, păcat face. Căci sau de viem, sau de murim, ai Domnului suntem”.

culegere de Mănăstirea Petru Vodă