Decizie sinodală pentru apărarea iconografiei bizantine

Decizia Sfîntului Sinod privitoare la icoanele, arhitectura, pictura şi ornamentaţiunea bisericilor din toată ţara – 22 Noembrie 1889

Considerînd pictura bizantină, şi împreună cu dînsa şi pe celelalte arte frumoase, ca fiind singurele întru a representa cu splendoare, magnificenţă şi cuvioşie persoanele cele mari şi Sfinte ale religiunei creştine şi a întreţine în popor adevăratul sentiment religios;
Avînd în vedere că artele frumoase bizantine au fost introduse în Biserica noastră Română încă din cele dintâi timpuri ale apariţiunei lor şi prin aceasta, deprinderea poporului nostru cu ele şi aproprierea lor de cătră artiştii şi artisanii noştri români;
Vădzând cu durere goana tacită ce să dă acestor arte spre a le scoate de prin biserici şi a le înlocui cu altele noi şi necunoscute poporului nostru;
Vădzând marea afluenţă a tot felul de icoane străine, cari au inundat ţara din toate părţile;
Vădzând că prin unele biserici să fac zugrăveli şi să întrebuinţează arhitectură, iar prin casele Românilor creştini să introduc icoane cari sînt departe de a înfăţişa după cum se cade imaginea Dumnezeirei şi chipurile Sînţilor, din vechea şi păzita de Dumnezeu Biserică a Românilor;
Vădzând că ornamentaţiunea bisericei în genere ce să întroduce de cât-va timp este lipsită aproape şi de cerinţele artistice şi de cele liturgice ale ritualului nostru, şi prin urmare departe de a ajuta geniul cultural al poporului Român întru desvoltarea sentimentului său religios şi naţional;
Şi dară, temîndu-ne că nu cum-va prin întroducere de noi arte în Biserică şi prin casele creştinilor să să sdruncine dreapta credinţă în popor şi în el însuşi;
Sîntul Sinod ia disposiţiunile următoare:

Prea Sfinţiţii Episcopi eparhiţi să supravegheze cu dinadinsul în jurisdicţiunea lor ca pictura arhitectura şi ornamentaţiunea cari să vă întroduce de acum înainte, fie prin bisericele cele vechi fie prin cele noi sau reînoite – să fie conform stilului bizantin deja în uz în Biserica noastră Română autocefală drept-măritoare.
Să pună îndatorire Preoţilor şi Epitropilor tuturor bisericilor ca înainte de a să contractá zugrăvirea unei biserici să să prezinte la aprobarea prealabilă a Chiriarhiei tablourile ce au a să întroduce în biserică, cu modelurile lor de zugrăveală.
Să oblige pe Preoţi a nu primí în biserică spre sfinţire decît numai icoane cari sînt aprobate şi recomandate de Chiriarhie sau ieşite din atelierele pictorilor noştri Români cunoscuţi şi probaţi cel puţin de doi sau trei Chiriarhi ai ţărei. Icoanele cele nesfinţite după ritualul sfintei noastre Biserici să vor scoate cu încetul de prin casele creştinilor prin influenţa morală a preoţilor şi în locul lor să li să recomande cele autorizate de Chiriarchie.
Să ceară autorităţilor judeţelor ca să îndatoreze pe primari a respectá şi ei disposiţiunile de mai sus şi a nu îngădui vânzarea de icoane şi objecte sacre în cuprinsul administraţiunei lor, rămîind ca aceste obiecte creştine să li să procure numai prin biserica parohială.

Abaterea dela dispoziţiunea a doua de mai sus va atrage pentru Preoţi caterisirea şi pentru Epitropi destituirea şi darea lor în judecată, spre a despăgubí parohia de suma cheltuită cu pictura, arhitectura şi ornamentaţiunea contrasită Bisericei noastre Române autocefale drept măritoare.
Biserica a cărei pictură, arhitectură şi ornamentaţiune s-a făcut contra acestor disposiţiuni este şi rămîne închisă.
Abaterea dela dispositiunea a treia se va pedepsí întîi cu oprire pe trei luni, al doilea cu oprirea pe un an, şi al treilea cu caterisirea.

† I.P.S. Iosif Mitropolit Primat
† P.S. Episcop Ghenadie al Rîmnicului
† P.S. Episcop Inochentie Buşeu
† P.S. Episcop Silvestru al Huşilor
† P.S. Episcop Ghenadie al Argesului
† P.S. Episcop Parthenie al Dunărei de jos
† P.S. Arhiereu Ieremia Gălăţeanu
† P.S. Arhiereu Valerian Râmniceanu
† P.S. Arhiereu Calistrat Bârlădeanu
† P.S. Arhiereu Innochentie M. Ploesteanu
† P.S. Arhiereu Gerasim Piteşteanu
† P.S. Arhiereu Dositei Botoşăneanu

(extras din Revista ”Biserica Ortodoxă Română” 1890-1891)