Înaintea Sfîntului Botez

Rânduiala dinaintea Sfântului Botez

Celui care urmează a se face catehumen, dacă va fi bărbat în vârstă, să vină la biserică; iar dacă va fi prunc, să-l aducă cel care vrea să-i fie naş şi să stea cu dânsul înaintea uşilor bisericii: iar preotul, stând în uşa bisericii, cu epitrahilul pe grumaz, să-l descingă de brâu sau de faşă pe cel care vine să se lumineze. Apoi. după ce îl va dezbrăca de haine, să-l întoarcă cu faţa spre răsărit, descins, cu capul descoperit, desculţ, numai în cămaşă, ţinându-şi mâinile în jos, slobode; iar dacă cel care vine să se boteze va (fi prunc, să-l ţină naşa sau naşul, care trebuie să fie ortodocşi şi ei înşişi să fie botezaţi.

Preotul: Domnului să ne rugăm.
Credincioşii: Doamne, miluieşte!

Preotul: În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului, şi al Unuia-Născut Fiului Tău şi al Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea peste robul Tău (numele) care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău cel sfânt şi a se păzi sub acoperământul aripilor Tale, îndepărtează de la dânsul orice înşelăciune şi-l umple pe el de credinţa cea întru Tine, de nădejde şi de dragoste, ca să cunoască că Tu eşti Unul Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, şi Unul-Născut este Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, şi Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i lui să umble în toate poruncile Tale şi cele plăcute Ţie să păzească; că, de va face omul acestea, viu va fi prin ele. Scrie-l pe dânsul în cartea vieţii Tale şi-l împreunează cu turma moştenirii Tale, ca să se preaslăvească de dânsul numele Tău cel sfânt şi al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos, şi al Duhului Tău Celui de viaţă făcător. Să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre el şi urechile Tale să asculte glasul rugăciunii lui. Veseleşte-l pe el în lucrul mâinilor lui şi în tot neamul lui, ca să se mărturisească Ţie, închinându-se şi slăvind numele Tău cel mare şi preaînalt; şi să Te laude pururea în toate zilele vieţii sale. Că pe Tine Te laudă toate puterile cereşti şi a Ta este slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După aceasta, preotul citeşte următoarele patru exorcisme, dintre care primele două cu faţa spre apus (ca blesteme adresate diavolului), iar celelalte două, cu faţa spre răsărit (ca rugăciuni adresate lui Dumnezeu):

Exorcismul întâi

Te ceartă pe tine, diavole, Domnul, Cel ce a venit în lume şi S-a sălăşluit între oameni ca să surpe tirania ta şi pe oameni să-i izbăvească; Cel ce pe lemn puterile cele potrivnice a biruit încât soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, mormintele s-au deschis şi trupurile sfinţilor s-au sculat; Care a zdrobit cu moartea pe moarte şi a surpat pe cel ce avea stăpânirea morţii, adică pe tine, diavole. Juru-te cu numele lui Dumnezeu, Care a arătat pomul vieţii şi a rânduit heruvimi şi sabie de foc ce se rotea şi-l străjuia; cutremură-te şi te depărtează. Căci te jur cu numele Aceluia care a umblat ca pe uscat pe valurile mării şi a certat viforul vânturilor; a Cărui privire seacă adâncurile şi groaza Lui topeşte munţii; că Acela şi acum îţi porunceşte prin noi: teme-te, ieşi şi te depărtează de la zidirea aceasta şi să nu te întorci, nici să te ascunzi în el, nici să-l întâmpini pe el, nici să lucrezi împotriva lui, nici noaptea, nici ziua, nici dimineaţa, nici la amiază; ci te du în iadul tău, până în ziua cea mare gătită judecăţii. Teme-te de Dumnezeu, Cel ce şade pe heruvimi, şi caută spre adâncuri; de Care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii, cei cu câte şase aripi; de Care se cutremură cerul, pământul, marea şi toate câte sunt în ea. Ieşi şi te depărtează de la cel însemnat, noul ales ostaş al lui Hristos, Dumnezeul nostru. Că te jur cu numele Aceluia Care umblă pe aripile vânturilor şi face pe îngerii Săi duhuri şi pe slugile Sale pară de foc. Ieşi şi te depărtează de la zidirea aceasta, cu toată puterea ta şi cu toţi slujitorii tăi. Că S-a preaslăvit numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Exorcismul al doilea

Dumnezeul cel sfânt, Cel înfricoşător şi slăvit, Cel ce este în toate lucrurile şi în tăria Sa neajuns şi nepătruns, Cel ce mai înainte ţi-a rânduit ţie, diavole, pedeapsa muncii de veci, şi acum, prin noi nevrednicii robii Lui, îţi porunceşte ţie şi la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare, să te depărtezi de la noul însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu. Juru-te dar, întru tot viclene şi necurate şi spurcate şi urâte şi duhule străine, cu puterea lui Iisus Hristos, Care are toată puterea în cer şi pe pământ, Cel ce a zis duhului celui mut şi surd: ieşi din om şi de acum să nu mai intri într-însul. Du-te; cunoaşte-ţi puterea ta cea deşartă, care nici peste porci n-a avut stăpânire. Ieşi şi te depărtează de la cel ce se găteşte către sfânta luminare. Juru-te cu Patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos şi cu cinstitul Lui Trup şi Sânge, şi cu venirea Lui cea înfricoşătoare, că va veni, şi nu va zăbovi, să judece tot pământul, şi pe tine şi pe toată puterea cea împreună-lucrătoare cu tine să te muncească în gheena focului, dându-te în întunericul cel mai din afară, unde viermele nu doarme şi focul nu se stinge. Că puterea este a lui Hristos, Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea întâia de exorcizare

Preotul: Domnului să ne rugăm!
Credincioşii: Doamne, miluieşte!

Preotul: Doamne Savaot, Dumnezeul lui Israel, Cel ce tămăduieşti toată boala şi toată neputinţa, caută spre robul Tău acesta (numele); încearcă-l, cercetează-l şi depărtează de la dânsul toată lucrarea diavolului. Ceartă duhurile cele necurate şi le depărtează şi curăţeşte lucrul mâinilor Tale. Şi, lucrând, cu grabnica Ta lucrare, zdrobeşte degrabă pe satana sub picioarele lui/ei şi-i dă biruinţă asupra duhurilor celor necurate. Ca, dobândind mila Ta, să se învrednicească de Tainele Tale cele nemuritoare şi cereşti şi Ţie slavă să înalţe, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua de exorcizare

Preotul: Domnului să ne rugăm!
Credincioşii: Doamne, miluieşte!

Preotul: Stăpâne Doamne, Cel-ce-eşti, Cel care ai făcut pe om după chipul şi asemănarea Ta şi i-ai dat lui putinţa de a dobândi viaţa de veci; după aceea, căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea, ci ai rânduit mântuire lumii prin întruparea Hristosului Tău; însuţi primeşte în împărăţia Ta cea cerească şi făptura aceasta a Ta pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmaşului. Deschide-i lui ochii gândului, ca să strălucească în el lumina Evangheliei Tale. Însoţeşte viaţa lui cu înger de lumină, ca să-l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază şi de năluciri rele.

Apoi preotul suflă asupra lui de trei ori, în chipul crucii, şi-l însemnează, binecuvântându-l, iarăşi de trei ori, la frunte, la gură şi la piept, zicând:

Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul şi necuratul duh, care se ascunde şi se încuibează în inima lui (şi zice aceasta de trei ori, după care continuă rugăciunea astfel): duhul înşelăciunii, duhul vicleşugului, duhul slujirii idoleşti şi a toată lăcomia, duhul minciunii şi a toată necurăţia, care lucrează după învăţătura diavolului. Şi-l fă pe el oaie cuvântătoare turmei celei sfinte a Hristosului Tău, mădular cinstit al Bisericii Tale, fiu şi moştenitor al împărăţiei Tale. Ca, după poruncile Tale vieţuind şi păzind pecetea nestricată şi ferind veşmântul neîntinat, să dobândească fericirea sfinţilor în împărăţia Ta. Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Urmează lepădările de satana:

Fiind descins şi desculţ cel care vine să se boteze, preotul îl întoarce cu faţa spre apus.

Preotul întreabă: Te lepezi de satana? şi de toate lucrurile lui? şi de toţi slujitorii lui? şi de toată slujirea lui? şi de toată trufia lui?
Şi cel care vine să se boteze (sau, dacă e prunc, naşul lui) răspunde, la fiecare întrebare: Mă lepăd de satana!
Preotul întreabă a doua oară: Te lepezi de satana? şi de toate lucrurile lui? şi de toţi slujitorii lui? şi de toată slujirea lui? şi de toată trufia lui?
El sau naşul răspunde: Mă lepăd de satana!
Preotul întreabă a treia oară: Te lepezi de satana? şi de toate lucrurile lui? şi de toţi slujitorii lui? şi de toată slujirea lui? şi de toată trufia lui?
El sau naşul răspunde: Mă lepăd de satana!
Preotul iarăşi întreabă pe cel ce se boteză: Te-ai lepădat de satana?
El sau naşul răspunde: M-am lepădat de satana!
Preotul îl întreabă a doua oară:Te-ai lepădat de satana?
El sau naşul răspunde: M-am lepădat de satana!
Preotul îl întreabă a treia oară: Te-ai lepădat de satana?
El sau naşul răspunde: M-am lepădat de satana!
După aceea îi zice preotul: Suflă şi scuipă pe satana.
Iar el sau naşul suflă de trei ori şi scuipă de trei ori către apus.

Urmează unirea cu Hristos:

Preotul întoarce cu faţa spre răsărit pe cel care se botează, care ţine mâinile slobode în jos, şi îl întreabă: Te uneşti cu Hristos?
Şi cel care vine să se boteze sau naşul răspunde: Mă unesc cu Hristos!
Preotul îl întreabă a doua oară: Te uneşti cu Hristos?
El sau naşul răspunde a doua oară: Mă unesc cu Hristos!
Preotul îl întreabă a treia oară: Te uneşti cu Hristos?
El sau naşul răspunde a treia oară: Mă unesc cu Hristos!
Apoi îl întreabă preotul: Te-ai unit cu Hristos?
El sau naşul răspunde: M-am unit cu Hristos!
Şi îl întreabă preotul: Şi crezi Lui?
Şi el sau naşul răspunde: Cred Lui, ca unui Împărat şi Dumnezeu.
Apoi însuşi cel ce se botează sau naşul pruncului zice Simbolul Credinţei:
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om; şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat: şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez, spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

După sfârşirea Simbolului credinţei, preotul zice iarăşi către dânsul: Te‑ai unit cu Hristos?
El sau naşul răspunde: M‑am unit cu Hristos.
Şi preotul îl întreabă: Şi crezi Lui?
Şi acela sau naşul răspunde: Cred Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu.
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om; şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat: şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez, spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Şi după ce a rostit a doua oară Simbolul credinţei, preotul iarăşi îl întreabă a treia oară: Te‑ai unit cu Hristos?
El sau naşul răspunde: M‑am unit cu Hristos.
Şi iarăşi îl întreabă preotul: Şi crezi Lui?
El sau naşul zice: Cred Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu.
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a făcut om; şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat: şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez, spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Şi după ce a rostit a treia oară Simbolul credinţei, iarăşi îl întreabă preotul, de trei ori zicând: Te‑ai unit cu Hristos?
Şi el sau naşul răspunde de trei ori: M‑am unit cu Hristos.
Apoi zice preotul: Şi te închini Lui?
El sau naşul, închinându‑se, zice: Mă închin Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimii Celei de-o-fiinţă şi Nedespărţite.

Apoi zice preotul: Binecuvântat este Dumnezeu, Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Credincioşii: Amin.
Preotul: Domnului să ne rugăm!
Credincioşii: Doamne, miluieşte!
Preotul: Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, cheamă pe robul Tău (N) către luminarea Ta cea sfântă şi-l învredniceşte pe dânsul de acest dar mare al Sfântului Botez. Dezbracă-l pe dânsul de cele vechi şi-l înnoieşte pentru viaţa de veci. Şi-l umple de puterea Sfântului Duh, spre unirea cu Hristos, ca să nu mai fie el de acum fiu al trupului, ci fiu al împărăţiei Tale. Cu bunăvoinţa şi cu harul Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care binecuvântat eşti împreună cu Preasfântul şi bunul şi de-viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Credincioşii: Amin.

Şi intrând din pridvor în biserică, urmează Rânduiala Sfântului Botez.

Molitfelnic B.O.R. 2002