Paraclisul şi Acatistul Sf. Efrem cel Nou

Dumnezeu este Domnul…

Bine ai plăcut lui Dumnezeu, purtătorule de chinuri, şi prin nevoinţă ţi-ai albit haina şi te-ai îmbrăcat în harul Duhului Sfânt, Parinte. Cu ardoare ai pătruns în lupta cea mucenicească şi ca un porumbel curat te-ai odihnit în locaşurile sfinţilor care  cântă acolo întreit sfânta Cântare. De aceea, Efrem, făcătorule de minuni nu înceta a te ruga către Domnul.

Slavă…

Către Născătoarea de Dumnezea acum cu osârdie …

Şi acum…

Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a spune puterile tale noi nevrednicii. Căci de nu ai fi stat Tu înainte rugandu-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea primejdii? Cine ne-ar fi păzit până caum slobozi? Nu ne vom departa de la tine, Stăpână, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

CÂNTAREA 1 (gl. 8)

Apa trecând-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenească scăpând , israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

De multe necazuri fiind cuprins , de neputinţe amare şi cumplite, cu credinţă mă apropii de racla ta. Tămăduieşte-mă, Sfinte, cu mijlocirea ta.

Datu-s-a ţie har de la Dumnezeu a tămădui bolile cu felurite neputinţe. Şi pe mine mă scoală, cel ce zac în boală grea, ca să te slăvesc pe tine, Sfinte Efrem, izbăvitorul meu.

În adâncul păcatului fiind eu căzut, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi mă izbăveşte pe mine, robul tău, cel ce mă rog ţie şi cu lacrimi te chem.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Stăpână Fecioară, Maica lui Dumnezeu, nu înceta a te ruga pentru mine, păcătosul, ca o slăvită Maică a Celui Preaînalt, ca să mă miluiască şi să mă izbvească de îndelungatele mele boli, Preanevinovată.

CANTAREA 3

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit biserica, Tu mă întăreşte întru dragostea Ta, marginea doririlor şi întărirea credincioşilor, Unule Iubitorule de oameni.

Strâmtorat fiind cu totul, cu durere strig ţie: Grabeşte, Efrem, spre cei ce strigă ţie şi tinde mâna ta cea sfântă, scoală-mă din pat şi tămăduire dăruieşte-mi, Sfinte, mie, robului tău.

De greutatea păcatelor sunt acum împovărat şi în marea scârbelor cu totul mă topesc. Grăbeşte cu rugăciunea ta cea fierbinte şi pe vrăşmaşul acum îl zdrobeşte şi cu totul îl nimiceşte, Cuvioase, şi pace dăruieşte inimii mele, Parintele nostru, Sfinţite Efrem.

Izvor de tămăduiri nesecat eşti, Efrem, cel asemenea îngerilor ce împreună cu îngerii slujeşti. De aceea lăudăm nevoinţele tale şi dumnezeiasca mucenicie pe care pentru Mirele Hristos ai răbdat-o. Pe Acesta neîncetat roaga-L, Cuvioase, să miluiască sufletele noastre.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

În grele boli căzut-am acum, Preasfântă Fecioară. Tu îmi ajută, nădejdea mea în tine mi-am pus-o, eu, smeritul, nu mă trece cu vederea, Bună Stăpână. Mântuieşte-mă, Curată, prin Fiul tau, ca să mă izbăvesc de osândă.

Mântuieşte din primejdii pe robii tăi, de Dumnezeu Născătoare, că toţi după Dumnezeu la tine scăpăm, ca la un zid nesurpat şi ajutătoare.

Caută cu milostivire, prealăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

(Apoi preotul pomeneşte pe cei pentru care se săvârşeşte paraclisul şi strana cântă de 12 ori „Doamne miluieşte”.)

Sedealna  (gl.2)

Izvor de tămăduiri nesecat esti, Efrem, cel asemenea îngerilor, ce împreună cu îngerii slujeşti. De acea lăudăm nevoinţele tale şi dumnezeiasca mucenicie pe care pentru Mirele Hristos ai răbdat-o. Pe Acesta neîncetat roagă-L, Cuvioase, să miluiască sufletele noastre.

Slavă… Şi acum…

Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu osârdie strigăm ţie, Născătoare de Dumnezeu Stăpână, vino degrabă şi ne izbăveşte din primejdii, ceea ce esti una grabnic folositoare.

CÂNTAREA 4

Auzit-am, Doamne, taina rânduielii tale, înţeles-am lucrurile tale, şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Fii călăuzitor sufletului meu celui nestatornic, preacântate. Potoleşte tulburarea şi pace inimii mele dăruieşte.

Rogu-te, Sfinte Efrem, sfinţite, fii ajutător sărmanului meu suflet. Pe tine te chem în noapte şi în zi. Vino degrabă, Sfinte Efrem, şi mântuieşte pe robul tău din nevoia de acum.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nu ne trece cu vederea pe noi cei primejduiţi cumplit, izbaveşte-ne de tot păcatul şi de toată boala cea amară.

CÂNTAREA 5

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale, şi cu braţul Tau cel înalt, pacea Ta, dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Miluieşte-ne, Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, sfinţite făcătorule de minuni, şi ne călăuzeşte la limanul voii Celui Preaînalt, ca sa cântăm: Aliluia.

Întăreşte-ne pe noi pe Piatra credinţei pentru care ai luptat, Fericite, şi cu sângele tău cel sfânt ai întărit Biserica lui Hristos şi inimile noastre cele clătinate, Sfinte Efrem.

Nu trece cu vederea rugăciunile noastre, Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem preasfinţite, slujitor, preot şi prieten adevărat al lui Hristos. Ţie îţi cerem şi pe tine te rugăm: nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre .

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Bucura-te, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, bucuria tuturor, nădejdea cea ne ruşinată. Bucura-te, Marie, cea fără de prihană, ajutorul celor ce te cheamă. Bucură-te mângâierea cea dumnezeiască a sufletelor noastre.

CÂNTAREA 6

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi vesti scârbele mele că s-a umplut de răutăţi sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Şi ca Iona mă rog: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Primeşte rugăciunea mea cea săracă şi lacrimile mele nu le trece cu vederea, Sfinte, că neputinţa sufletului şi a trupului până la iad au pogorât viaţa mea. Ci ca un doctor împreună-pătimitor şi milostiv, dăruieşte tămăduire celui ce se roagă ţie.

Îndrăzneală mare având către Stăpânul, Sfinţite, cere pace lumii şi  tămăduire dăruieşte robilor tăi. Ridică-mă din pat, Sfinte, ca, după datorie, să te laud, izbăvitorul meu.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Mântuieşte din bolile de tot felul pe robii tăi, Sfinte Efrem sfinţite, căci ai multă îndrăzneală. De acea nu ne trece cu vederea pe noi cei din primejdii, Sfinţite.

Caută cu milostivire, Prealăudată de Dumnezeu Născătoare, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Ectenia

CONDACUL 1

Purtătorului de chinuri şi cinstitului sfințit Mucenic Efrem, ca cei ce ne-am izbăvit din nevoi, îi aducem cântare de mulţumire,  într-un cuget strigând: ca unul care ai îndrăznire către Domnul, cu rugăciunile tale, Sfinte, apără mănăstirea ta şi pe noi, cei ce strigăm către tine: mântuieşte-ne, Efrem preacinstite.

ICOSUL 1

Ca un alt înger ai petrecut pe pământ, Cuvioase Efrem, Părintele nostru, de aceea şi de sfârşit mucenicesc te-ai învrednicit, Sfinte. Pentru aceasta strigăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Efrem, a lumii izbăvire.

Bucură-te, a celor bolnavi grabnică auzire.

Bucură-te, a celor căzuţi grabnică apărare.

Bucură-te, a celor mâhniţi dumnezeiască mângâiere.

Bucură-te, că pe cel paralitic l-ai îndreptat în chip minunat.

Bucură-te, că împlineşti cererile în chip mai presus de fire.

Bucură-te, Efrem, a nevoitorilor înfrumuseţare.

Bucură-te, a mucenicilor lui Hristos dumnezeiască luminare.

Bucură-te, Efrem, lauda cea dumnezeiască!

CONDACUL 2

Văzându-te Domnul Dumnezeu suindu-te la mare înălţime de virtuţi şi voind să înalţe sufletul tău cel sfânt, te-a sculat spre dumnezeieşti dorinţe şi astfel, suind din putere în putere, Părinte, Îi cânţi Lui cu glas netăcut: Aliluia!

ICOSUL 2

Cunoscutu-te-am pe tine în vremurile din urmă, prin minunată descoperire, după ce multe veacuri ai fost ascuns în pământ, iar când Domnul Atotţiitorul a voit, ne-a descoperit dumnezeieştile şi de har izvorâtoarele tale moaşte. De aceea, umplându-ne de bucurie negrăită, strigăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Efrem cel ce cu îngerii te-ai întrecut.

Bucură-te, împreună-locuitorule cu pustnicii şi cuvioşii.

Bucură-te, că cetele ortodoxilor le-ai strălucit.

Bucură-te, că pe cei înţelepţi în chip luminat i-ai robit.

Bucură-te, floare a curăţiei înmiresmată.

Bucură-te, înfrânare îndelungată.

Bucură-te, de cereşti străluciri izvor.

Bucură-te, a mănăstirii tale sfinţit şi nepreţuit odor.

Bucură-te, Efrem, lauda cuvioşilor!

CONDACUL 3

Întărire a mănăstirii tale te-ai arătat însufleţind, luminând şi călăuzind pe cei ce aleargă la tine cu credinţă. De aceea, cu frică strigăm Domnului: Aliluia!

ICOSUL 3

Te avem pe tine apărător mare şi păzitor în sfânta şi cinstita ta mănăstire, în care te-ai nevoit, Sfinte al meu, cu inima aprinsă de dragoste. De aceea, îi auzi pe cei ce cu evlavie îţi strigă acestea:

Bucură-te, Efrem, temelia bunei credinţe.

Bucură-te, fericite, celor aflaţi în primejdii biruinţă.

Bucură-te, că mănăstirea ta se laudă acum în chip minunat.

Bucură-te, că se veseleşte văzând moaştele tale.

Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, lauda cuvioşilor.

Bucură-te, a mâhnirii mele dumnezeiască izbăvire.

Bucură-te, Efrem, a sufletului meu dumnezeiască bucurie.

Bucură-te, a celor smeriţi cu inima dumnezeiască veselie.

Bucură-te, Efrem preacinstite!

CONDACUL 4

Cu râvnă râvnind dumnezeiască dragoste în sufletul tău, Sfântul meu Efrem, din pruncie ai ieşit spre căutarea Domnului Dumnezeului tău pe Care L-ai iubit, cinstite Părinte, şi aflându-L, te veseleşti cu sufletul şi cu inima, cântându-I cântarea: Aliluia!

ICOSUL 4

Cu râvnă, Sfinte al meu, te-ai suit la mare înălţime, prin lupte minunate, căci ai vieţuit ca unul fără de trup, prin nevoinţă. De aceea te-ai învrednicit de sfârşit mucenicesc, fericite. Iar noi, nevrednicii robii tăi, umplându-ne de dragoste dumnezeiască, pentru mulţimea înfricoşătoarelor tale minuni, îţi strigăm acestea:

Bucură-te, mare apărător al credincioşilor.

Bucură-te, cel ce pururea îmbogăţeşti pe cei săraci.

Bucură-te, a monahilor dumnezeiască desfătare.

Bucură-te, lauda sfântă a Raiului.

Bucură-te, că cei fărădelege te-au răstignit într-un copac bătrân şi ai râvnit Patimii celei de bună voie a Stăpânului a toate prin Cinstita Cruce.

Bucură-te, că în pântece ţi-au vârât un tăciune aprins şi cursele vrăjmaşului, Părinte sfinte, în cenuşă le-ai prefăcut.

Bucură-te, că sfântul tău obraz l-au strivit cei fără de lege şi asemănare ai făcut, Cuvioase, pălmuirii Mântuitorului a toate.

Bucură-te, că în sfintele tale coaste răni ai primit, închipund, Cuvioase Părinte, coasta neprihănită a Celui împuns cu suliţa, de aceea strigăm ţie:

Bucură-te, Efrem preacinstite!

CONDACUL 5

Cu înfricoşătoarele tale minuni ai împodobit, Sfinte al meu, Biserica lui Hristos. De aceea şi noi, după datorie, cântăm Mântuitorului nostru Dumnezeu lauda: Aliluia!

ICOSUL 5

Văzând sfântul tău chip şi, covârşiţi fiind de nenumăratele tale minuni, ne umplem de negrăită bucurie şi veselie, strigând către tine acestea:

Bucură-te, Efrem, lauda îngerilor.

Bucură-te, cel ce întâmpini degrabă pe cei necăjiţi.

Bucură-te, Sfinte al meu Efrem, mântuirea noastră.

Bucură-te, că prin tine se revarsă mir dumnezeiesc.

Bucură-te, că prin nevoinţele tale satana a fost surpat.

Bucură-te, că prin slăvitele tale lupte, ne-am slobozit de patimi.

Bucură-te, Efrem, izbăvitorul celor înviforaţi.

Bucură-te, pururea ajutător al celor ce stigă:

Bucură-te, Efrem, lauda Părinţilor!

CONDACUL 6

Vestitori ne-am făcut noi ai nenumăratelor şi înfricoşătoarelor tale minuni, Sfinte al meu Efrem, făcătorule de minuni, preasfinţite, căci împarţi daruri din belşug celor ce-ţi cer, de aceea cântăm ţie: Aliluia!

ICOSUL 6

Strălucitor şi purtător de lumină te arăţi celor ce te doresc, slăvite. De aceea, Efrem, dăruieşti tămăduiri celor ce cu credinţă se apropie şi strigă către tine acestea:

Bucură-te, lumină ce se arată celor din întuneric.

Bucură-te, cel ce luminezi sufletele oamenilor.

Bucură-te, îndreptare grabnică a celor ce se pocăiesc.

Bucură-te, mângâiere dumnezeiască a celor ce bolesc.

Bucură-te, alinare a celor suferinzi.

Bucură-te, liman de mângâiere a celor necăjiţi.

Bucură-te, temelie a bunei credinţe.

Bucură-te, prin care se revarsă mir dumnezeiesc.

Bucură-te, Efrem preacinstite!

CONDACUL 7

O singură Dumnezeire în trei Persoane ai propovăduit, vrednicule de cântare, în mijlocul celor fărădelege. Pentru aceasta şi chinuri înfricoşătoare ai răbdat, strigând pururea Domnului tău: Aliluia!

ICOSUL 7

Biserică a lui Dumnezeu te-ai făcut, Cuvioase Părintele nostru; de aceea, cei ce aleargă cu credinţă la sfântă biserica ta primesc tămăduiri a toată neputinţa sufletului şi a trupului. De aceea, cu suflet umilit strigăm ţie acestea:

Bucură-te, Efrem, slava şi lauda îngerilor.

Bucură-te, auzire preagrabnică a celor bolnavi.

Bucură-te, că spital s-a arătat sfânta ta mănăstire.

Bucură-te, că cei bolnavi primesc tămăduiri.

Bucură-te, dumnezeiască alegere a Sfinţilor Părinţi.

Bucură-te, că tu eşti mângâiere preadulce a sufletelor necăjite.

Bucură-te, nor cu totul luminos în noapte al celor ce dorm.

Bucură-te, apărător al mănăstirii tale, Preacinstite.

Bucură-te, Efrem, între Părinţi fericite!

CONDACUL 8

Străine şi uimitoare minuni ne-a arătat Domnul descoperind cinstitele tale moaşte dumnezeieşti şi de minuni izvorâtoare. Umplutu-s-a întreg pământul de mireasma mirului tău dumnezeiesc. De aceea îţi strigăm cu glas neîncetat: Aliluia!

ICOSUL 8

Cu totul fiind dumnezeiască lumină, ai mers, sfinte al meu, ca un luptător viteaz, în mijlocul lupilor mâncători de sânge şi ai mărturisit cu îndrăzneală Sfânta Treime pentru Care ţi-ai vărsat sângele, Efrem, preasfinte, Părintele nostru. De aceea, îţi aducem cântare de biruinţă:

Bucură-te, cel ce ai călcat cu îndrăzneală hoarda păgânilor.

Bucură-te, cel ce ai mustrat îndrăzneala lor cea nelegiuită.

Bucură-te, că l-ai zdrobit cu tărie pe vrăjmaş.

Bucură-te, că tu ai bucurat ceata îngerilor.

Bucură-te, că ai sfinţit Muntele Neprihăniţilor cu vitezele tale lupte.

Bucură-te, că tu şi mai slăvită ai făcut Sfânta Mănăstire a Născătoarei de Dumnezeu.

Bucură-te, podoabă plină de lumină a pustnicilor.

Bucură-te, curăţie dumnezeiască a celor ce se nevoiesc în feciorie.

Bucură-te, Efrem, între Părinţi fericite!

CONDACUL 9

Călcând toată puterea vrăjmaşului, arătatu-te-ai înfricoşător demonilor. Pentru aceasta, mare apărător te-am dobândit noi cei ce ne aflăm în tot felul de ispite; de aceea îţi strigăm lauda: Aliluia!

ICOSUL 9

Pâraie de mir dumnezeiesc izvorăşte racla moaştelor tale, Efrem făctorule de minuni; de aceea dăruieşti tămăduiri celor ce pătimesc în boli amare şi aleargă la tine cu credinţă, Cuvioase Părinte. Pentru aceasta îţi strigăm ţie acestea:

Bucură-te, cel ce reverşi mirul cel ceresc.

Bucură-te, cel ce aduci curăţie sufletelor.

Bucură-te, că tu eşti comoară mare şi neîmpuţinată.

Bucură-te, că tu eşti mare laudă a mănăstirii tale.

Bucură-te, doctor fără plată al sufletelor şi al trupurilor.

Bucură-te, preacinstit lăcaş al cugetării la Hristos.

Bucură-te, desfătare dumnezeiască a monahilor.

Bucură-te, dumnezeiască înfrumuseţare a cerului şi a pământului.

Bucură-te, Efrem preacinstite!

CONDACUL 10

Laudă şi zid tare dobândindu-te pe tine sfânta ta mănăstire, îţi strigă ţie: strălucit-a frumuseţea mea şi buna cuviinţă prin feluritele nevoinţe şi înfricoşatele lupte muceniceşti ale slugii mele, sfinţitul mucenic Efrem. De aceea, le chem pe prietenele şi vecinele mele mănăstiri ca să cântăm Domnului lauda: Aliluia!

ICOSUL 10

Zid şi întărire fii nouă, Sfinte Efrem fericite, prietenul adevărat al lui Hristos. Din adâncul inimii te rugăm: vino degrabă, Sfinte, şi dăruieşte harul tău cel îmbelşugat, ca să-ţi cântăm cu dragoste acestea:

Bucură-te, cel ce ai lăsat lumea pentru dragostea lui Hristos.

Bucură-te, cel ce din dragoste pe Mântuitorul L-ai urmat.

Bucură-te, cel ce ai râvnit Sfântului Ioan Înaintemergătorul Mântuitorului.

Bucură-te, că ai râvnit nevoinţei lui ca cei din vechime.

Bucură-te, că pe tine te-a învrednicit Domnul să mărturiseşti glorios.

Bucură-te, că din plin ai făcut să înflorească răsadul curăţiei.

Bucură-te, desfătare şi mir ceresc al Raiului.

Bucură-te, podoabă a sfinţilor îngeri şi a heruvimilor.

Bucură-te, Efrem preacinstite!

CONDACUL 11

Cu laude voind a cânta viața ta îngerească, Cinstite Părinte, Sfinte al meu Efrem, făcătorule de minuni, Mare Mucenic și nevoitor, nu îmi este în putere, ca unul ce sunt cu totul nevrednic. Dar cer iertare pentru multele mele păcate, ca să strig Domnului cu dragoste cântarea: Aluluia!

ICOSUL 11

Ca o lumină te-ai arătat binecredinciosului preot, la ceasul amiezii, înconjurând, Sfinte al meu, Sfânta ta Mănăstire, pe care ai iubit-o şi în care te-ai nevoit cu inima aprinsă de dragoste. De aceea, şi înaintea păgânilor pe Dumnezeu mărturisind prin chinuri înfricoşătoare, ţi-ai dat sufletul în mâinle Domnului, pentru care cântăm ţie acestea:

Bucură-te, cel ce credinţa ortodoxă lămurit ai mărturisit şi chinuri de negrăit ai răbdat.

Bucură-te, cel ce, spânzurat fiind în copac cu capul în jos, ai râvnit morţii pe Cruce a Mântuitorului, fericite.

Bucură-te, cel ce, pântecele fiindu-ţi ars, ai biruit năvălirile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi.

Bucură-te, cel ce, răbdând pentru dragostea Domnului tău chinuri amare, ai câștigat lăcaşurile cereşti, Sfinte al meu Efrem preacinstite.

Bucură-te, cel ce Muntele Neprihăniţilor l-ai slăvit prin slăvitele tale lupte şi cu îndoită cunună, a nevoinţei şi a muceniciei, ai fost împodobit de mâna Domnului tău, fericite.

Bucură-te, cel ce străpungerile cuielor le-ai răbdat pentru dragostea Ziditorului tău.

Bucură-te, cel ce întru slavă multă ai urcat la cer prin slăvitele tale lupte.

Bucură-te, cel ce prin caznele tale muceniceşti ai împodobit cetele îngerilor din cer, ale cuvoşilor şi ale tuturor sfinţilor.

Bucură-te, Efrem, fericite.

CONDACUL 12

Primit-ai, Sfinte al meu Efrem, de la Dumnezeu Domnul Atotţiitorul harul de a alunga bolile şi a îndepărta patimile de la cei ce cu credinţă şi dragoste strigă Domnului şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

ICOSUL 12

Cântând ţie laudă de biruinţă, Sfinte al meu Efrem preacinstite, cu credinţă multă şi cu dorirea inimii te rugăm noi, nevrednicii robii tăi, nu înceta a face rugăciune către Domnul pentru noi, ca să-ţi strigăm ţie acestea:

Bucură-te, doctor fără de plată a celor ce zac în boli amare.

Bucură-te, pururea ajutătorule al celor ce se află în nevoi.

Bucură-te, că cererile le împlineşti în chip mai presus de fire.

Bucură-te, că pe cei ce bolesc din moarte îi aduci la viaţă.

Bucură-te, că sfinţeşti pe cei ce aleargă la tine cu inimă curată.

Bucură-te, că luminezi inimile celor smeriţi.

Bucură-te, Efrem, bucuria celor înviforaţi.

Bucură-te, pururea ajutător al celor ce strigă cu credinţă:

Bucură-te, Părinte preacinstite.

CONDACUL 13

O, Sfinte al meu Efrem, Mare Mucenice şi nevoitorule, de la tine cerem şi pe tine te rugăm, nu trece cu vederea rugăciunile robilor tăi, ci vindecă sufletele şi trupurile noastre şi învrednicește-ne de Împărăţia Cerurilor, ca, după cuviinţă, să-ţi cântăm lauda: Aliluia!

Condacul (gl. 2)

Apărător fierbinte al celor ce te cheamă eşti, Efrem, podoaba cuvioşilor. Nu trece cu vederea rugăciunile robilor tăi, ci, ca un împreună-pătimitor al celor ce zacem în boli cumplite, vino degrabă în ajutorul nostru, ca să strigăm cu dragoste: Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine, ci Însuţi mă sprijineşte şi mă mântuieşte, Mântuitorul meu. (de două ori)

Cei ce urâţi Sionul, ruşinaţi veţi fi de Domnul, că precum iarba de foc veţi fi uscaţi (de două ori)

Slavă…

Prin Sfântul Duh tot sufletul viază şi prin curaţie se înalţă, se luminează prin Unimea Treimii cu sfinţenie de taină.

Şi acum…

Prin Sfântul Duh izvorasc pâraiele harului care adapă toată zidirea spre rodire de viaţă.

Prochimen:

Aşteptând am aşteptat pe Domnul şi a luat aminte spre mine (de două ori)

Stih: Şi a pus pe piatră picioarele mele şi a îndreptat paşii mei.

EVANGHELIA  ( Matei 10.1-8 )

Slavă…

Pentru rugăciunile cuviosului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, dupa mare mila Ta , şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

Nu mă părăsi pe mine cel amăgit de înşelăciunea şarpelui celui viclean care oarecând pe strămoşi i-a alungat. Scârbele m-au înconjurat şi bolile grele, şi nu am afară de tine altă scăpare şi ajutor şi mângâiere, eu ticălosul. Către tine scap, doctorul cel mare al sufletului meu, Efrem, lauda cuvioşilor, nu mă părăsi.

Nimeni alergând către tine nu iese ruşinat, fară a lua tămăduire. De aceea cu fierbinte credinţă eu robul tău strig ţie: miluieşte-mă.

Mă pocăiesc şi strig din adâncul inimii mele: păcătuit-am, Sfinte al meu Efrem, miluieşte-mă pe mine nevrednicul tău rugător şi dăruieşte-mi vindecare sufletului şi trupului.

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău…

Doamne miluieşte. (de 12 ori)

CÂNTAREA 7

Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând: ”Dumnezeul părinţilor nostri, binecuvântat eşti.”

Tu, cel ce stai cu îndrazneală multă înaintea tronului Sfintei Treimi, fă pomenire pentru pacea lumii şi mântuirea noastră, a păcătoşilor. Întăreşte credinţa noastră ortodoxă, ca să cântăm neîncetat: Dumnezeul nostru slavă Tie!

Din pricina feluritelor păcate, am ajuns în cădere de jale şi preacumplită, şi nu putem a privi la tine, Sfinte al lui Dumnezeu Efrem, Fericite. Ci ne ridică din boală, ca să strigăm: Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Noi, nevrednicii tăi robi, Sfinte Efrem, ne rugăm ţie: nu lepăda rugăciunile noastre, ale celor ce ziua și noaptea strigăm către tine. Ci auzi-ne pe noi, cei ce cu frică, cu dragoste şi cu umilinţă strigăm: Întăreşte credinţa noastră ortodoxă, pentru care te-ai nevoit până la sânge, Sfinte.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Cea plină de har, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, bucuria îngerilor, desfătarea tuturor sfinţilor, scăparea şi nădejdea noastră a păcătoşilor, pe tine te rugăm, Preasfântă şi Preaneprihănită, împreună cu Sfinţitul Mucenic Efrem, Cuviosul Părintele nostru, rugaţi-vă pentru pacea lumii şi unirea Bisericii.

CÂNTAREA  8

Pe Împăratul ceresc pe care Îl laudă oştile Îngerilor, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toti vecii.

Pe corifeul credinţei cu laude şi cântări îl mărim noi credincioşii, căci a zădărnicit sfaturile celor farădelege. De aceea cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Pe cel ce sălăşluieşte în locaşurile cereşti împreună cu Îngerii, în cântări si laude îl mărim, pe Efrem, viteazul ostaş şi nevoitor al lui Hristos, cel ce se roagă neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

Adunaţi-vă, ceata tuturor mucenicilor şi a cuvioşilor, împreună cu Sfinţitul Mucenic Efrem cel de Dumnezeu înţeleptit, şi ca unii ce staţi înaintea Sfintei Treimi, neîncetat rugaţi-vă pentru pacea lumii şi întărirea Bisericii.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe Împărăteasa cerurilor o laudă cetele Îngerilor neîncetat şi mulţimile cuvioşilor o slăvesc. Cu aceştia împreună şi cu Sfinţitul Mucenic Efrem, roagă-te, Presfântă Născătoare de Dumnezeu, pentru întărirea credinţei ortodoxe, şi mântuieşte sufletele noastre .

CÂNTAREA  9

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei mântuiţi prin tine, şi te mărim cu cetele cele fară de trup.

Înţelepţitule de Dumnezeu şi de Dumnezeu purtătorule, pe tine te lăudăm, noi cei mântuiţi prin tine din tot felul de boli. Pentru aceasta cu dragoste, Efrem, te fericim.

Lăudăm, binecuvântăm, pe Domnul slavei Care a slăvit, Părinte Efrem, pomenirea ta, căci tu eşti slava mucenicilor şi podoaba monahilor.

Genunchii plecând, Părinte Efrem, cu lacrimi strig ţie, eu robul tău: ajută-mă! Primeşte mica mea cântare de laudă şi mântuieşte-mă, Sfinte.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe tine ceea ce ai născut pe Stăpânul şi Domnul slavei, te lăudăm Preacurată Stăpână, ceea ce esti Maica şi lauda ortodocşilor.

Cuvine-se cu adevărat…

MEGALINARIILE

Bucură-te, dumnezeiesc apărător al mănăstirii tale şi temelia cea strălucitoare a stâlpului monahicesc. Bucură-te, vas cu dumnezeiesc mir al moaştelor, prin care luăm tămăduiri, Efrem .

Bucură-te, doctorul celor bolnavi, bucură-te, râu ce pururea minuni izvorăşti, bucură-te, lauda cea mare a sufletului meu. Efrem, purtătorule de minuni, ocroteşte turma ta.

Efrem, veselia Îngerilor, bucuria şi podoaba tuturor sfinţilor, rugămu-ne ţie, apără mănăstirea ta în care cu dragoste te-ai nevoit şi cinstita mucenicie ai săvârşit.

Fiind înălţat în pom, ca şi pe o cruce, ai urmat Dumnezeului tău, Stăpânului şi Izbăvitorului, pentru Care ai răbdat, fericite, arderea pântecului tău, zdrobind pântecele vrăjmaşului celui începător al răului.

Pe tine, Sfinţite Mucenice al lui Hristos, fala cuvioşilor şi podoaba mucenicilor, te rugăm, Efrem, purtătorule de minuni, miluieşte-ne degrabă cu rugăciunile tale.

Noi cei aflaţi în primejdii şi ispite, cu toată evlavia şi cu dorire sărutăm icoana ta cea dumnezeiască pe care ai izbăvit-o, fericite, de prăpădul focului mistuitor, arătând o altă minune între minunile tale, Efrem.

Toate oştirile Îngerilor, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi sfinţii cu Născătoarea de Dumnezeu faceţi rugăciune ca să ne mântuim noi.

Trisaghionul

Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…

Troparele

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca Unui Stăpân, noi, păcătoşii. Miluieşte-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că spre Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum, ca un Milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, căci Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum…

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Prosomion (gl. 2) Când de pe lemn pe Tine mort…

Bucură-te, doctorul celor bolnavi, bucură-te, toiag şi zid al celor ce în amare nevoi, în neputinţe, în scârbe şi în mâhniri la tine scapă, Părinte, cu suflet îndurerat. Nu mă părăsi până în sfârşit, că tu eşti apărătorul meu, Cuvioase Efrem, rogu-mă ţie.

Mântuieşte pe robii tăi, cei ce nădăjduiesc în tine, Cuvioase Efrem, bucuria şi acoperământul nostru; nu trece cu vederea, rugămu-ne ţie, pe cei ce cu credinţă şi dragoste scapă la milostivirea ta. Izbăveşte de necazurile cele potrivnice pe toţi cei ce aleargă la racla ta şi se închină moaştelor tale.

Stăpână, primeşte rugăciunile…

Apolisul

 

Sursa: http://priulianaros.blogspot.ro/2014/08/paraclisul-si-acatistul-sfantului-mare.html