Apostolul din Duminica a şasea după Înviere (Fapte 16:16-34)

16:16  Şi a fost cînd mergeam noi la rugăciune, o oarecare slujnică avînd duh pitonicesc, ne-a întîmpinat pe noi; care dobîndă multă dădea stăpînilor ei vrăjind.

16:17  Aceasta urmînd lui Pavel şi nouă, striga zicînd: Aceşti oameni sînt robii lui Dumnezeu cel de sus, care vă vestesc vouă calea mîntuirii.

16:18  Şi aceasta făcea în multe zile, iar supărîndu-se Pavel şi întorcîndu-se, a zis duhului: Poruncescu-ţi ţie întru numele lui Iisus Hristos să ieşi dintr-însa; şi a ieşit întru acel ceas.

16:19  Şi văzînd stăpînii ei că s-a dus nădejdea cîştigului lor, prinzînd pe Pavel şi pe Sila, i-au dus în tîrg la cei mai mari.

16:20  Şi ducîndu-i pe ei la voievozi, au zis: Aceşti oameni tulbură cetatea noastră, iudei fiind.

16:21  Şi vestesc obiceiuri care nu este slobod nouă a le primi, nici a le face, romani fiind noi.

16:22  Şi s-a ridicat norodul asupra lor; şi voievozii, rupîndu-le lor hainele, au poruncit să îi bată cu toiege.

16:23  Şi multe lovituri dîndu-le lor, i-au băgat în temniţă, poruncind temnicerului să-i păzească pe ei prea bine.

16:24  Care poruncă ca aceea luînd, i-a pus pe ei în temniţa cea mai din lăuntru şi le-a băgat picioarele lor în butuc.

16:25  Iar în miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugîndu-se, lăudau pe Dumnezeu şi îi auzeau pe dînşii cei legaţi.

16:26  Şi fără de veste s-a făcut cutremur mare, încît s-au clătinat temeliile temniţei; şi numaidecît s-au deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au dezlegat.

16:27  Şi deşteptîndu-se temnicerul şi văzînd deschise uşile temniţei, scoţînd sabia voia să se omoare, socotind că au scăpat cei legaţi.

16:28  Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicînd: Nimic rău să nu îţi faci ţie, că toţi sîntem aici.

16:29  Şi cerînd lumînare a sărit înlăuntru, şi tremurînd a căzut înaintea lui Pavel şi a lui Sila.

16:30  Şi scoţîndu-i pe ei afară, a zis: Domnilor, ce mi se cade să fac să mă mîntuiesc?

16:31  Iar ei au zis: Crede întru Domnul Iisus Hristos şi te vei mîntui tu şi casa ta.

16:32  Şi i-au grăit lui cuvîntul Domnului, şi tuturor celor din casa lui.

16:33  Şi luîndu-i pe ei întru acel ceas al nopţii, i-a spălat de răni şi s-au botezat el şi ai lui toţi îndată.

16:34  Şi ducîndu-i pe ei în casa sa, le-a pus masă, şi s-a bucurat cu toată casa sa crezînd întru Dumnezeu.

Tîlcuirea Sfîntului Theofylact de Ohrida la Apostolul din Duminica a şasea după Înviere (Fapte 16:16-34)