Apostolul din Joia Înălţării Domnului (Fapte 1:1-12)

 

1:1  Cuvîntul cel dintîi l-am făcut, o!, Teofile, pentru toate cel ce a început Iisus a face şi a învăţa.

1:2  Pînă în ziua întru care, poruncind prin Duhul Sfînt Apostolilor pe care i-a ales, S-a înălţat.

1:3  Cărora s-a şi pus înainte pe Sine viu după Patima Sa în multe semne, prin patruzeci de zile arătîndu-se lor şi grăind cele pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

1:4  Şi cu dînşii petrecînd, le-a poruncit lor să nu se despartă de Ierusalim, ci să aştepte “făgăduinţa Tatălui, pe care aţi auzit-o de la Mine.

1:5  Căci Ioan a botezat cu apă, iar voi vă veţi boteza cu Duh Sfînt, nu după multe zilele acestea”.

1:6  Iar ei, adunîndu-se, L-au întrebat pe Dînsul, zicînd: Doamne, au întru acest an vei să aşezi împărăţia lui Israil?

1:7  Iar El a zis către dînşii: Nu este vouă a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus întru a Sa stăpînire.

1:8  Ci veţi lua putere venind Duhul Sfînt peste voi. Şi veţi fi Mie mărturii în Ierusalim şi în toată Iudeea şi Samaria şi pînă la marginea pămîntului.

1:9  Şi acestea zicînd, privind ei, S-a înălţat, şi nor L-a luat pe El de la ochii lor.

1:10  Şi căutînd ei la cer, cînd mergea El, iată doi bărbaţi au stătut înaintea lor în veşminte albe.

1:11  Care au şi zis: Bărbaţi galileeni, ce staţi căutînd spre cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, aşa va veni, precum L-aţi văzut pe El mergînd la cer.

1:12  Atunci s-au întors Apostolii în Ierusalim, de la muntele ce se cheamă Eleon, care este aproape de Ierusalim, avînd calea de o Sîmbătă.

Tîlcuirea Sfîntului Theofylact la Apostolul din Joia Înălţării Domnului (Fapte 1:1-12)