7. Matthei 27:33-54
27:33.    Şi venind la locul numit Golgota, care înseamnă: Locul Căpăţânii,
27:34.    I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; şi, gustând, nu a voit să bea.
27:35.    Iar după ce L-au răstignit, au împărţit hainele Lui, aruncând sorţi, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: “Împărţit-au hainele Mele între ei, iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi”.
27:36.    Şi ostaşii, şezând, Îl păzeau acolo.
27:37.    Şi deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus, regele iudeilor.
27:38.    Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga.
27:39.    Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-şi capetele,
27:40.    Şi zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!
27:41.    Asemenea şi arhiereii, bătându-şi joc de El, cu cărturarii şi cu bătrânii, ziceau:
27:42.    Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, şi vom crede în El.
27:43.    S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu.
27:44.    În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El.
27:45.    Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea.
27:46.    Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?
27:47.    Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta.
27:48.    Şi unul dintre ei, alergând îndată şi luând un burete, şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie, Îi da să bea.
27:49.    Iar ceilalţi ziceau: Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască.
27:50.    Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul.
27:51.    Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat;
27:52.    Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat.
27:53.    Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora.
27:54.    Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta!