Ceasul al 3-lea. Marcu 15:16-41
15:16.    Iar ostaşii L-au dus înăuntrul curţii, adică în pretoriu, şi au adunat toată cohorta.
15:17.    Şi L-au îmbrăcat în purpură şi, împletindu-I o cunună de spini, I-au pus-o pe cap.
15:18.    Şi au început să se plece în faţa Lui, zicând: Bucură-Te regele iudeilor!
15:19.    Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi, căzând în genunchi, I se închinau.
15:20.    Şi după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească.
15:21.    Şi au silit pe un trecător, care venea din ţarină, pe Simon Cirineul, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf, ca să ducă crucea Lui.
15:22.    Şi L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăceşte “locul Căpăţânii”.
15:23.    Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat.
15:24.    Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui, aruncând sorţi pentru ele, care ce să ia.
15:25.    Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea.
15:26.    Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor.
15:27.    Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui.
15:28.    Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit.
15:29.    Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau, clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti.
15:30.    Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi, coborându-Te de pe cruce!
15:31.    De asemenea şi arhiereii, batjocorindu-L între ei, împreună cu cărturarii, ziceau: Pe alţii a mântuit, dar pe Sine nu poate să Se mântuiască!
15:32.    Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem şi să credem. Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau.
15:33.    Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea.
15:34.    Şi la al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: Eloi, Eloi, lama sabahtani?, care se tălmăceşte: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?
15:35.    Iar unii din cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau: Iată, îl strigă pe Ilie.
15:36.    Şi, alergând, unul a înmuiat un burete în oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie ca să-L coboare.
15:37.    Iar Iisus, scoţând un strigăt mare, Şi-a dat duhul.
15:38.    Şi catapeteasma templului s-a rupt în două, de sus până jos.
15:39.    Iar sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând că astfel Şi-a dat duhul, a zis: Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!
15:40.    Şi erau şi femei care priveau de departe; între ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic şi a lui Iosi, şi Salomeea,
15:41.    Care, pe când era El în Galileea, mergeau după El şi Îi slujeau, şi multe altele care se suiseră cu El la Ierusalim.