RUGĂCIUNILE DIMINEŢII

Sculîndu-te din somn, fără lene şi trezvindu-te, să te depărtezi de aşternut şi îndată să te închini de trei ori, zicînd:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

După aceasta, să stai puţin tăcînd, pînă ce se vor alina toate simţirile tale, şi atunci să faci trei închinăciuni pînă la pămînt. Şi apoi zici:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Şi să zici:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc, Mîngîietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăciunea, şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de 3 ori)

Slavă Tatălui, şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă-ne nouă fărădelegile. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte. (de 3 ori) Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru care eşti în Ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în Cer, şi pe pămînt. Pîinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rãu.

Preotul, Vozglas:

Că a Ta este Împărăţia, şi puterea şi slava: a Tatălui, şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi aceste Tropare Treimice, Glas 1:

Sculîndu-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cîntare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Slavă…

Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima şi buzele mele deschide-le ca să Te laud pe Tine, Sfîntă Treime: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum…

Fără de veste Judecătorul va veni şi ale fiecăruia fapte se vor descoperi; ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamne, miluieşte. (de 12 ori)

Şi rugăciunile acestea:

Din somn sculîndu-mă, mulţumescu-Ţi Ţie, Preasfîntă Treime, că, pentru multă bunătatea Ta şi îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mîniat pe mine, leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni, după obicei, şi, întru deznădăjduire zăcînd eu, m-ai ridicat ca să mînec şi să slăvesc puterea Ta. Şi acum, luminează-mi ochii gîndului, ca să învăţ cuvintele Tale, şi să înţeleg poruncile Tale, şi să fac voia Ta; deschide-mi gura, să-Ţi cînt întru mărturisirea inimii şi să laud Preasfînt numele Tău: al Tatălui, şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune:

Slavă Ţie, Împărate, Dumnezeule atotputernice, Care – cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare – m-ai învrednicit pe mine, păcătosul şi nevrednicul, din somn a mă scula şi a dobîndi intrare în sfîntă casa Ta. Primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al Sfintelor şi înţelegătoarelor Tale Puteri; şi binevoieşte ca, întru inimă curată şi cu duh de smerenie, să Ţi se aducă Ţie laudă din spurcate buzele mele; ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor înţelepte, cu luminată făclia sufletului meu, şi să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvîntul, Cel slăvit în Tatăl şi în Duhul. Amin.

Apoi:

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem către Dînsul, Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru. Şi 3 închinăciuni.

Şi, îndată, Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale şi să biruieşti cînd vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit: cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei, şi mai mult decît zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu Duh stăpînitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de sîngiuiri, Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că, de ai fi voit jertfă, aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci, bine vei voi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot. Atunci, vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi, Rugăciunea întîi, a Sfîntului Macarie cel Mare:

Doamne, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul, că nimic bun înaintea Ta n-am făcut. Izbăveşte-mă de cel rău şi învredniceşte-mă ca, fără de osîndă, să deschid gura mea cea nevrednică şi să laud prea-sfînt numele Tău: al Tatălui, şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 2-a, a aceluiaşi:

Din somn sculîndu-mă, cîntare de miezul nopţii aduc Ţie, Mîntuitorule, şi, înaintea Ta căzînd, strig: Nu mă da să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieşte, Cel ce Te-ai răstignit de voie, şi pe mine, cel ce zac în lene; grăbind, mă scoală şi mă mîntuieşte întru starea înainte şi întru rugăciuni; şi, după somnul nopţii, să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, şi mă mîntuieşte.

Rugăciunea a 3-a, iar a aceluiaşi Sfînt:

Sculîndu-mă din somn, scap către Tine, Stăpîne, Iubitorule de oameni, şi spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Rogu-mă Ţie: Ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea, în tot lucrul, şi mă izbăveşte de toate lucrurile lumeşti cele rele şi de sporirea drăcească, şi mă mîntuieşte, şi mă du întru Împărăţia Ta cea veşnică. Că Tu eşti Făcătorul meu, şi purtătorul de grijă, şi dătătorul a tot binele, şi întru Tine este toată nădejdea mea. Şi Ţie slavă înalţ, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 4-a, iar a aceluiaşi sfînt:

Doamne – Care, cu multă bunătatea Ta şi cu îndurările Tale cele mari, mi-ai dat mie, robului Tău, de am trecut vremea nopţii acesteia fără de ispită de toată răutatea pizmaşului – Tu Însuţi, Stăpîne a toate cîte sînt, Făcătorule, învredniceşte-mă cu adevărată lumina Ta ca, întru luminată inimă, să fac voia Ta, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 5-a, a aceluiaşi:

Doamne Dumnezeule Atotţiitorule, Cel ce primeşti de la Puterile Tale cereşti cîntarea Sfintei Treimi, primeşte şi de la noi, nevrednicii robii Tăi, cîntarea Ta cea de noapte şi ne dăruieşte, întru toţi anii vieţii noastre şi întru tot ceasul, Ţie slavă să-Ţi înălţăm: Tatălui, şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 6-a, a Sfîntului Vasile cel Mare:

Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul Puterilor şi al tot trupul, Care întru cei de sus locuieşti şi spre cei smeriţi priveşti; Cel ce ispiteşti inimile şi rărunchii şi tainele oamenilor le ştii cu adevărat; Lumină fără de început şi pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbrire de schimbare. Însuţi, Împărate fără de moarte, primeşte rugăciunile noastre, pe care le facem către Tine din gurile noastre cele spurcate întru această vreme a nopţii, îndrăznind pentru mulţimea milelor Tale. Şi lasă nouă greşelile ce am greşit înaintea Ta: cu cuvîntul, cu lucrul, din ştiinţă şi din neştiinţă; şi ne curăţeşte pe noi de toate spurcăciunile trupeşti şi sufleteşti, făcîndu-ne pe noi casă cinstitului şi Sfîntului Tău Duh. Şi ne dăruieşte nouă, întru inimă priveghetoare şi curată a trece toată noaptea acestei vieţi, aşteptînd luminata şi sfînta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, cînd va veni pe pămînt cu slavă, să judece pe toţi şi să plătească fiecăruia după lucrul său; ca să nu ne aflăm zăcînd şi dormind, ci priveghind şi sculaţi întru lucrarea poruncilor Lui; şi să fim gata a intra în bucuria şi în cămara slavei Lui celei Dumnezeieşti, unde este glasul cel neîncetat al lăudătorilor şi nespusa dulceaţă a celor ce văd pururea frumuseţea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu eşti Lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti toate cîte sînt, şi pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin.

Rugăciunea a 7-a, a aceluiaşi Sfînt Vasile:

Pe Tine bine Te cuvîntăm, Înalte Dumnezeule şi al milelor Doamne, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie de urmat, slăvite şi prea-minunate, care nu au număr; Cel ce ne-ai dat nouă somn întru odihna neputinţelor noastre şi întru slăbiciunea ostenelii trupului celui mult trudit. Îţi mulţumim că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci – după obicei, cu iubire de oameni – Te-ai milostivit şi ne-ai ridicat pe noi a mîneca şi a slavoslovi stăpînirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătăţii Tale celei neasemănate: Luminează ochii gîndului nostru, şi ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei, şi ne deschide gura noastră şi o umple de laudele Tale, ca să putem neclintiţi a cînta, şi a striga, şi a ne mărturisi Ţie totdeauna, Dumnezeului celui slăvit întru toate şi de toţi: Tatălui cel fără de început, împreună şi unuia născut Fiului Tău, şi Preasfîntului, şi bunului, şi de viaţă-făcătorului Tău Duh, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 8-a, a Sfîntului Ioan Gură de Aur, după numărul ceasurilor nopţii şi ale zilei:

Doamne, nu mă lipsi de binele Tău cel veşnic. Doamne, izbăveşte-mă de muncile de veci. Doamne, de am greşit măcar cu mintea, ori cu gîndul, sau cu cuvîntul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa, şi uitarea, şi slăbiciunea gîndului, şi de împietrita nesimţire. Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima, pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greşit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, mă miluieşte, văzînd neputinţa sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să proslăvesc Preasfînt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfîrşit bun. Doamne Dumnezeul meu, măcar de n-am făcut nici un bine înaintea Ta, ci-mi dă după darul Tău să pun început bun. Doamne, stropeşte în inima mea roua darului Tău. Doamne al Cerului şi al pămîntului, pomeneşte-mă pe mine, păcătosul robul Tău, ruşinatul şi necuratul, întru Împărăţia Ta. Amin.

Pînă aici urmează ceasurile nopţii.

Pentru ceasurile zilei:

Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi, şi aducere aminte de moarte şi umilinţă. Doamne, dă-mi cuget să-mi mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-mi răbdare, şi voie nebiruită şi blîndeţe. Doamne, sădeşte întru mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în inima mea. Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gîndul meu şi să fac întru toate voia Ta. Doamne, acoperă-mă de oamenii gîlcevitori, şi de draci, şi de patimile trupeşti şi de toate alte lucruri necuvioase. Doamne, ştiu că faci precum vrei Tu, deci să fie şi întru mine, păcătosul, voia Ta, că bine eşti cuvîntat în veci. Amin.

Rugăciunea a 9-a, către Sfîntul Înger, păzitorul vieţii:

Îngerul lui Hristos cel sfînt, către tine cad şi mă rog, păzitorul meu cel sfînt, care eşti dat mie spre păzirea sufletului şi păcătosului meu trup de la Sfîntul Botez. Iar eu, cu lenea mea şi cu obiceiurile mele cele rele, am mîniat prea-curată lumina ta şi te-am gonit de la mine cu toate lucrurile cele de ruşine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osîndirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de fraţi şi cu aducerea aminte de rău, cu iubirea de argint, cu prea-curvia, cu mînia, cu scumpetea, cu mîncarea fără saţiu, cu beţia, cu multa vorbire, cu gîndurile cele rele şi viclene, cu obiceiurile cele rele şi cu îndrăcirea spre curvie, avînd osebită voire spre toată pofta cea trupească. (O, rea voire a mea! – pe care nici dobitoacele cele necuvîntătoare nu o au.) Dar cum vei putea să cauţi spre mine sau să te apropii către mine, cel ca un cîine împuţit? Sau cu ce ochi, Îngerul lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am împleticit aşa rău în lucruri împuţite? Sau cum voi putea să-mi cer iertare faptelor mele celor amare, şi rele şi viclene, în care cad în toate zilele şi nopţile, şi în tot ceasul. Ci cad înaintea ta şi mă rog, păzitorul meu cel sfînt: Milostiveşte-te spre mine, păcătosul robul tău (numele), şi-mi fii ajutor şi sprijinitor asupra pizmaşului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni, şi Împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş cu toţi Sfinţii, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 10-a, către Preasfînta, de Dumnezeu Născătoarea:

Preasfîntă Stăpîna mea, de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi prea-puternicele tale rugăciuni, goneşte de la mine, smeritul şi ticălosul robul tău: deznădăjduirea, uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate gîndurile cele spurcate, cele rele şi hulitoare, de la ticăloasă inima mea şi de la întunecată mintea mea. Şi stinge văpaia poftelor mele, că sărac sînt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de multele şi iuţile aduceri aminte şi năravuri, şi de toate faptele cele rele mă slobozeşte. Că bine eşti cuvîntată de toate neamurile şi se slăveşte prea-cinstit numele tău totdeauna, în vecii vecilor. Amin.

Deci:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită, şi prea-nevinovată, şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă… Şi acum… Doamne, miluieşte. (de 3 ori)

Şi Otpustul:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, cu puterea cinstitei şi de viaţă-făcătoarei Cruci, cu rugăciunile cinstitului Înainte-mergător şi Botezător Ioan, pentru rugăciunile Sfintelor, cereştilor, fără de trup Puteri şi pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Rugăciune către Preasfînta, de Dumnezeu Născătoarea:

Împărăteasa mea prea-bună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria scîrbiţilor, acoperitoarea necăjiţilor: Vezi-mi nevoia, vezi-mi scîrba, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin; necazul meu îl ştii, ci-l dezleagă precum vrei, că nu am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare degrabă, nici altă mîngîietoare bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.