Măcelărirea poporului român

Prin Ordinul nr. 1170 din 22 octombrie 2014, Parlamentul României desfiinţează orice rămăşiţă de stat de drept şi reînfiinţează sclavagismul. Nu e o exagerare, este rezumatul textului de lege prin care orice cetăţean român e considerat proprietate inertă a Statului şi fiecare cetăţean e tratat nu ca persoană, fiinţă vie, cu drepturi şi demnitate, ci ca o piaţă de organe ofertate din oficiu beneficiarilor decişi de Stat.

În 2009 un număr record de semnatari ai oricărei petiţii din istoria contemporană, adică printr-un milion de semnatari, poporul român a cerut renunţarea la orice metodă de obiectivare a persoanei umane (obiectivare afirmată de o serie de măsuri legislative care impun cu de-a sila metode de identificare exclusiv numerică şi virtuală. Printre aceste acte anticreştine se numără şi cardul de sănătate, prin care cel ce îl acceptă devine automat donator de organe.

Dincolo de evidenţa abuzului legislativ a impunerii unei astfel de măsuri, din punct de vedere creştin trupul uman este sacru, sfinţit încă de la începutul Creaţiei, şi resfinţit prin Întruparea, Jertfa, Învierea şi Biserica lui Hristos: „Au nu ştiţi că trupul vostru este lăcaş Duhului Sfînt, Care locuieşte întru voi, pe Care Îl aveţi de la Dumnezeu, şi că voi nu sînteţi ai voştri? Căci sînteţi cumpăraţi cu Preţ [Sîngele lui Hristos]. Trupul vostru şi duhul vostru sînt ale lui Dumnezeu.” Sfântul Apostol Pavel – Epistola întâi către Corinteni 6:19-20). Aşadar, după legea lui Dumnezeu creştinii nu se cuvine să doneze decât dacă: 1. donarea şi folosirea organelor şi sângelui nu încalcă bioetica ortodoxă; 2. donatorul să nu moară prin donare; 3. primitorul să fie în reală nevoie de transplant, altminteri fiindu-i pusă în pericol viaţa.
Capacitatea de dăruire şi jertfă a poporului român sunt speculate de interese străine spre cel mai mare pericol cu care s-a confruntat neamul românilor în toată istoria sa. Carduri de sănătate au multe ţări, însă nici într-o altă ţară cardul de sănătate nu transformă posesorul în masă de organe şi la dispoziţia oricui, şi nici într-o altă ţară informaţiile intime despre sănătate nu sunt stocate înafara ţării de cetăţenie.
Toată legislaţia recentă pare conjunctă ideologiei noului sclavagism; anularea unei singure legi nu are nici un efect dacă toate legile aferente ei rămân valabile. Aşadar, soluţii „diplomatice” nu par să existe. Ce să cerem? Raţiune şi dreptate de la criminali care-şi oferă legi criminale?  Să cerem mai bine Mila lui Dumnezeu… şi luminarea minţii tuturor…

Iată integral textul de lege votat zilele trecute de Parlament, comentat articol cu articol:

Ordinul nr. 1170 din 22 octombrie 2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii vizând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.597/2014 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. II şi III din Legea nr. 113/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar, 1 în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1. Se aprobă modelele de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 112, , care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii, Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat, Bucureşti, 10 oct. 2014

ANEXA 1
DECLARAŢIE
Subsemnatul …….., informat şi conştient asupra riscurilor donării de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare, declar că sunt de acord cu donarea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule: …….., pentru efectuarea procedurilor de transplant către primitorul …….., care este …….., (gradul de rudenie, după caz: DA/NU). Înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni. Nu condiţionez această donare de obţinerea vreunei recompense materiale pentru mine, familia mea sau terţe persoane.
Data ……..,
Donatorul ……..,
Primitorul ……..,
Comisia de avizare a donării de la donatorul viu – membri: 1. …….., 2. …….., 3. ……..

CONTESTARE
Cine informează cetăţenii, în ce mod, cât timp, prin ce mijloace? Cine stabileşte dacă cineva este într-adevăr conştient de riscuri? Se stipulează că e vorba de riscuri, nu şi de beneficii, prin urmare dacă sunt doar riscuri, în ce constă actul „profund umanitar”? El este umanitar numai în ce priveşte interesul primitorului? Umanitatea donatorului prin ce este apărată de lege? Cum poate fi numit gest umanitar desfiinţarea integrităţii unui om, atât a donatorului, cât şi a primitorului, atâta timp cât ambii se consideră şi sunt consideraţi maşinării cu piese de schimb? Comerţul organe se numeşte prostituţie şi trafic de carne vie. Cine sunt terţele persoane care vor obţine compensaţii materiale? Evident, ceilalţi părtaşi, anume Ministerul Sănătăţii, medicii executanţi, agenţia de transplanturi, companiile trans-naţionale…
Cum “nu au fost făcute presiuni”, dacă Ordinul de faţă este însăşi presiunea, făcută de către Ministerul Sănătăţii asupra cetăţeanului, şi împotriva celorlalte legi constituţionale ale Statului; şi cum “nu au fost făcute presiuni”, dacă prin toate legile se impun carduri, acte şi proceduri care forţează conştiinţa şi libertatea de alegere a cetăţenilor? Legile sunt considerate obligativităţi, deci sunt prin definiţie presiuni.
Neraportându-şi gestul la vreo recompensă, cetăţeanul se declară etic şi moral, faţă de Ministerul, care, implicit, se vădeşte lipsit de etică şi moralitate, din moment ce-şi însuşeşte beneficii rezultate dintr-o donaţie.

ANEXA Nr. 2
DECLARAŢIE
Subsemnatul…….., [tatăl/mama/reprezentantul legal) al numitului…….., minor], informat şi conştient asupra riscurilor prelevării de celule suşe (stem) hematopoietice medulare sau periferice, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar că sunt de acord cu recoltarea şi donarea de celule suşe (stem) hematopoietice medulare sau periferice în beneficiul ……..  Înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni. Nu condiţionez această donare de obţinerea vreunei recompense materiale pentru mine, familia mea sau terţe persoane.
Data ……..,
Tatăl …….., Mama …….., Reprezentantul legal ……..,
Preşedintele tribunalului …….., (în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul centrului unde se efectuează transplantul sau al tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială locuieşte donatorul semnează numai pentru donatorii minori care au cel puţin 10 ani).

CONTESTARE
Sunt valabile toate comentariile de la Anexa 1.
„…în beneficiul ……..” – În beneficiul a ce, cărei entităţi, cărei valori, al cărui proces, etc.? Rezultatele îndoielnice şi metodele lipsite de etică ale experimentelor genetice bazate pe celulele stem nu pot fi calificate drept gest umanitar, fiind o abominaţie.

ANEXA Nr. 3
CRITERII DE DIAGNOSTIC
pentru confirmarea morţii cerebrale. Datele pe care trebuie să le conţină actul constatator
I. Diagnosticul morţii cerebrale se stabileşte pe baza următoarelor criterii:
1. absenţa reflexelor de trunchi cerebral;
2. absenţa ventilaţiei spontane, confirmată de testul de apnee (la un Pa CO2 de 60 mmHg);
3. traseu electroencefalograme care să ateste lipsa electrogenezei corticale sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori scintigrafia cerebrală cu technetiu sau angioCT cranian care să ateste lipsa circulaţiei sanguine intracerebrale.
Setul de examinări prevăzut la pct. I, care confirmă moartea cerebrală, se repetă la un interval de cel puţin 6 ore pentru adulţi. Pentru copii, intervalul este de 48 de ore pentru nou-născutul cu vârsta între 7 zile şi 2 luni, 24 de ore pentru copilul cu vârsta între 2 luni şi 2 ani şi 12 ore pentru copilul cu vârsta între 2 şi 7 ani. Pentru copiii cu vârsta peste 7 ani, intervalul este acelaşi ca la adulţi. La nou-născutul cu vârsta mai mică de 7 zile nu se declară moartea cerebrală.
II. Cauza care a determinat moartea cerebrală trebuie să fie clar stabilită.
III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic, asemănător cu cel din moartea cerebrală (hipotermia, mai mică de 35°C, medicamente depresoare ale sistemului nervos central, hipotensiune arterială – presiune arterială medie mai mică de 55 mmHg).
IV. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi stabilit de 2 medici primari anestezie – terapie intensivă sau de un medic primar anestezie – terapie intensivă şi un medic primar neurologie sau neurochirurgie.
V. PROTOCOL DE DECLARARE A MORŢII CEREBRALE
Numele donatorului: …….., vârsta: ….. F.O. nr. …….., cauza morţii cerebrale: …….., debutul comei: data: …….., ora: …..
Criterii de diagnosticare a morţii cerebrale: EXAMEN NEUROLOGIC – Evaluare I II Ziua Ora 
1) Reflex pupilar fotomotor (a se folosi lumina puternică)
2) Reflex cornean
3) Reflex de vomă
4) Reflex de tuse
5) Răspuns motor în aria nervilor cranieni (a se apăsa patul unghial, şanţul nazo-genian şi zona supraciliară)
6) Reflex oculo-cefalic (deviaţia conjugată a privirii la mişcarea bruscă a capului în plan orizontal şi vertical)
7) Reflex oculo-vestibular (deviaţia conjugată a privirii când se irigă conductul auditiv extern cu 50 ml, apă la 4C; a se asigura în prealabil de integritatea timpanului)
8) Evaluarea respiraţiei spontane:
prezenţa mişcărilor respiratorii spontane, anterior efectuării testului de apnee
testul de apnee: PaCO2, PH, PaO2
1. Se preoxigenează pacientul timp de 10 minute cu oxigen 100%. 0’ I, II
2. Se realizează gazometria: PaC02 bazal trebuie să fie 5’ I, II
3 Se deconectează pacientul de la ventilator timp de 10 minute. Se menţine sonda de oxigen cu un debit de 6-12 l/min. pe sonda endotraheală. 10’ I, II
4. Se realizează din nou gazometria: PaCC>2 trebuie să fie minimum 60 mmHg la sfârşitul perioadei de deconectare. 15’ I, II
prezenţa mişcărilor respiratorii spontane în timpul testului de apnee
Electroencefalograma sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene sau scintigrafia cerebrală cu technetiu sau angioCT cranian care să ateste lipsa circulaţiei sangvine intracerebrale.
A = Medic primar ATI B = Medic primar ATI sau neurolog sau neurochirurg
Moartea cerebrală a numitului/numitei …….., a fost declarată la data de …….., ora ……….

CONTESTARE
(Pentru edificare asupra ce înseamnă aceste teste de protocol şi cât sunt ele de invazive şi de periculoase, vezi articolul “Frauda donării de organe.”)

La Pct. I:
• Moartea cerebrală nu este sinonimă cu moartea persoanei.
• Moartea cerebrală poate fi indusă.
• Moartea cerebrală este adesea reversibilă.
Procedurile de stabilire a diagnosticului sunt invazive şi abuzive d.p.d.v. psiho-fiziologic – vezi “aici”. Chiar dacă funcţiile cerebrale au încetat, temporar sau nu, persoana simte durerea, ea fiind încă vie.
Este inacceptabilă seria de proceduri agresive de stabilire a morţii cerebrale pe NICI UN OM, cu atât mai puţin pe un nou-născut. Conceptul că nou-născutul nu ar fi om deplin este anticonstituţional. Din moment ce nu sunt consideraţi oameni, şi moartea lor nu e considerată moarte, Pct. I demonstrează că M.S. are ca intenţii de viitor experimente şi proceduri pe feţi şi pe nou-născuţi.
Pct. III
Cine va face, în ce mod şi în ce va consta excluderea cauzelor reversibile? Exprimarea ambivalentă şi lacunară favorizează delictul – ascunderea sau ştergerea de dovezi cu privire la cauza morţii sau procedurile efectuale, cantităţile de medicamente, etc.) Neacordarea tuturor posibilităţilor de reversie şi încurajarea ireversibilităţii sunt gesturi sinonime cu crima.
Pct. IV
Anesteziştii sunt unic for decizional asupra vieţii unui om? Iată noii dumnezei…
Din moment ce toate datele medicale vor fi stocate online şi accesibile oricui, problemele care ar putea declanşa moartea cerebrală ar putea fi speculate cu scopul prelevării de organe.
Pct. V
Asociațiile medicale internaţionale nu au acceptat şi nu au demonstrat încă omenirii lipsa de riscuri şi beneficiile etice ale unor astfel de definiţii şi proceduri constatatoare. Dimpotrivă, acestea sunt contestate şi de bioeticieni, şi de specialiştii neurologi.

ANEXA Nr. 4
DECLARAŢIE
Subsemnatul…….., în calitate de soţ/soţie, părinte, copil major, frate, soră, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal al numitului..……, decedat, declar că sunt de acord cu recoltarea şi cu donarea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule: …….. Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni. Declar că înţeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar şi nu am niciun fel de pretenţii materiale sau de altă natură.
Reprezentantul donatorului, (gradul de rudenie) …….., Data …….., Semnătura ……..

CONTESTARE 
Trupul nu aparţine decât omului însuşi. Nimeni nu are drepturi asupra vieţii şi trupului altcuiva.
Vezi şi comentariile la Anexa 1.
Intenţia Ordinului este de a declara o sinonimie între moartea cerebrală şi donarea de organe, sinonimia reală fiind aceea între donarea de organe şi uciderea pacientului.

ANEXA Nr. 5
A. PROTOCOL DE RESUSCITARE
[…] Corectaţi cauzele reversibile

CONTESTARE
Procedurile dau loc la un variat malpraxis. De pildă formularea “corectaţi cauzele reversibile” se poate interpreta în sensul anulării reversibilităţii comei.

Intenţia Ministerului nu este şi nici măcar nu se străduieşte să pară nobilă, scopul fiind în mod evident, beneficiile materiale pe care le va dobândi, dar pe care, în mare parte, deja le-a dobândit cu ani în urmă, când a semnat precontractele şi contractele în acest sens, fiind vorba de sute de milioane de euro ( cum e şi cel referitor la cardurile cu microcip, etc).

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT
AUTORIZAŢIE DE EXPORT
Având în vedere faptul că pe teritoriul României nu există niciun primitor compatibil pentru următoarele organe şi/sau ţesuturi si/sau celule de origine umană şi/sau alte elemente ori produse ale corpului uman………, în baza art. 3 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 58/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 12 lit. k) şi art. 21 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează echipa de transplant ………, condusă de dr. ………… legitimat cu paşaportul nr. ………, pentru prelevarea şi transportul către ………… a următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule umane ………., recoltate de la un donator decedat la Spitalul ………. pentru utilizare terapeutică.
Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant, ………… Persoana nominalizată în baza Directivei 25/2012/UE a Comisiei din 9 octombrie 2012 de stabilire a procedurilor de informare pentru schimbul, între statele membre, de organe umane destinate transplantului, responsabilă cu transmiterea de informaţii în ceea ce priveşte schimbul de organe……….
Avizat pentru legalitate……………

CONTESTARE
Însuşi titlul – „Autorizaţie de export” – demonstrează că Ministerul consideră persoana umană, vie sau decedată, o simplă marfă, iar el stăpân absolut asupra „materiei” ei… !
Numele donatorului nu e inclus. Pentru protejarea cui? Din moment ce donatorul a murit după transplant, nu mai poate fi protejat de cei ce l-au ucis, iar primitorul bineînţeles că ar dori să ştie cine i-a oferit preţul vieţii.
Din punct de vedere medical, orice cetăţean este mai înrudit biologic cu cetăţenii grupei sale, are mai multe compatibilităţi chimo-fiziologice decât cu orice altă grupă. A spune că nu există nici un primitor compatibil printre ceilalţi 25 de milioane de români, adică de aceeaşi grupă, dar că această compatibilitate ar fi mai mare faţă de cetăţeni din alte grupe este o minciună sfruntată.
Dincolo de minciună, mult mai evident devine scopul întregii campanii de carduri de sănătate şi de aşa-zisa reformă a sănătăţii, desfiinţarea a zeci de spitale, gradul de sărăcie a cadrelor medicale şi al spitalelor, ca şi lipsa de asistenţă medicală de calitate, şi scăderea respectului faţă de pacient fiind lucruri agravate direct proporţional cu „reforma”. Adevăratul scop al reformei este, precum ilustrează titlul: EXPORTUL de organe. Agenţia Naţională de transplant nu e naţională, ci inter-naţională, scopul fiind cel declarat de ea însăşi: „pentru schimbul, între statele membre, de organe umane destinate transplantului”.

ANEXA Nr. 7
DECIZIE
Prelevarea în scop terapeutic de la cadavrul ……., din spitalul ……., a următoarelor organe ……., ţesuturi ……., şi celule ……., în vederea efectuării procedurilor de transplant, nu afectează rezultatele autopsiei medico-legale.
Data şi ora …….,
Medic legist …….,

CONTESTARE
Deci nu doar creşele şi spitalele româneşti, ci şi morgile vor fi, deci, pieţe pentru lupii noii ere…
…Orice modificare a trupului celui decedat afectează rezultatul autopsiei.

ANEXA Nr. 8
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE TRANSPLANT
AUTORIZAŢIE DE IMPORT
Având în vedere faptul că pe teritoriul României nu există niciun organ şi/sau ţesuturi şi/sau celule şi/sau alte elemente sau produse ale corpului uman compatibile şi disponibile pentru pacientul ……., cu diagnosticul ……., în baza art. 3 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 12 lit. k) şi art. 21 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează importul de ……., (Se specifică organul, ţesutul, celula sau alte elemente ori produse ale corpului uman.) de la ……….. din ţara ……., pentru a fi utilizat în scop terapeutic în (secţia/spitalul) …….
Autorizaţia s-a eliberat ca urmare a cererii înaintate de către ……., (Se specifică secţia, spitalul), înregistrată cu nr. ……….. la data de ……. Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant ……., Persoana nominalizată în baza Directivei 25/2012/UE a Comisiei din 9 octombrie 2012 de stabilire a procedurilor de informare pentru schimbul, între Statele Membre, de organe umane destinate transplantului, responsabilă cu transmiterea de informaţii în ceea ce priveşte schimbul de organe …….,
Avizat pentru legalitate …….,

CONTESTARE
Vezi şi comentariile de la Autorizaţia de Export.
Statul vede ca „marfă” componentele unei fiinţe umane, a cărei integritate ante şi post mortem sunt garantate de Legislaţia mondială, şi lezarea integrităţii căreia, săvârşită fie verbal, fie fizic, se pedepseşte penal.
În general, un om e mult mai compatibil biochimic cu un alt individ din grupa sa, adică cu un alt român, decât cu un individ din altă grupă. Afirmaţia că în toată ţara nu există compatibilitate cu primitorul stă împotriva realităţii şi ştiinţei medicale.
Formularea „pentru a fi utilizat în scop terapeutic în (secţia/spitalul) …….” demonstrează clar că nu cu scopul salvării unui om, ci în scopul cercetării şi experimentelor de cercetare se face zisul import.

ANEXA Nr. 9
I. FIŞA PRELEVARE ORGANE ŞI ŢESUTURI
Numele donatorului
CNP
Data şi ora recoltării:
Centre participante:
Centrul donator
Evaluare renală
Evaluare pulmonară
Zile de intubare
Secreţii
Traumatism toracic
Caracteristici
Evaluare hepatică
Internare… Finală…
Internare
Finală
Uree
Creatinină
Bilirubină directă
Sediment urinar
Diureză Ultima oră
Ultimele 24 ore
Diabet insipid DA/NU
Tratament
Urocultură
Bilirubină totală
GOT
GPT
LDH
Albumine
Proteine totale
Colesterol
Gazometrie
Trigliceride
Data, Ora
Evaluare pancreatică
Internare
Finală
pO2
Amilaze
Lipaze
Prelevare piele DA/NU Zone donatoare
Suprafaţa
pCO2
Glicemie
FiO2
Evaluare cardiacă
Internare
Finală
HCO3
CPK
CPK MB, troponine
Prelevare oase
pH
TA sistolică/diastolică
Frecvenţa cardiacă
PVC
Ecocardiografie
Coronarografia
Prelevare tendoane
Măsurători pe Rx toracic ICT
Sinus costo-frenic drept → stâng:
Sinus costo-frenic la apexul pulmonar:
Drept cm
Stâng cm
Hipotensiune Da/ NU
Caracteristici:
Prelevare cornee
Observaţii:
Stop cardiac Da/ NU
Durata
Resuscitare
Medic coordonator
Tipizare HLA
Observaţii

II. FIŞA PENTRU DECLARAREA DONATORULUI
(caracterizarea donatorului)
Numele donatorului
Grup
Rh
Vârstă
Kg
Înălţime
Perimetru abdominal
Data
Ora începerii
Ora clampării aortei
Ora extracţiei
Perimetru toracic
Centrul donator
CNP
Sex
Diagnostic/Cauza decesului
Organe oferite
Organe prelevate:
Ţesuturi oferite:
Ţesuturi recoltate:
Prima declarare a morţii cerebrale data/ora
A doua declarare a morţii cerebrale data/ora
Ionogramă
Na
K
Ca
Mg
Consimţământul familiei
Nume/telefon aparţinător
Internare
Serologie
Finală
Sarcina
Ag HBs
Ag HVC
Antecedente
Rx toracic – indice cardio-toracic
EKG
Coagulare
Internare
Finală
Ac HBc
Ac HBs
Ac Anti HVC
APTT, TS, TC
LUES
VDRL TPHA
Ag HIV
Ac HIV
Timp protrombină
CMV
IgG IgM
Toxo
IgG IgM
Ebstein Barr
IqG IgM
Indice protrombină
Medicaţie
Dopamină
Noradrenalină
Nr. trombocite
Fibrinogen –
Hemoleucogramă
Hemoglobină
Ecografie
Ficat: LS LC LD
Hematocrit
Nr. hematii
Leucocite
Antibiotice
Altele
Structură colecist VP mm
CBP mm
Neutrofile %
Segmentate %
Pancreas
Nesegmentate %
Limfocite %
Splină
structură
Monocite %
Eozinofile %
RD mm,
structură
Bazofile %
Temperatură
Observaţii:
Transfuzii DA /NU
Plasmă DA/NU
RS mm,
Tomografie computerizată:
Altele

CONTESTARE
Fişa de mai sus nu e CV-ul lui Frankenstein, ci o declaraţie de ură împotriva cetăţeanului român. Cât de nonşalant-ştiinţific se prezintă cruzimea şi inumanitatea felului în care e privit şi manevrat trupul unui cetăţean care ar trebui protejat de stat şi slujit de Ministerul Sănătăţii.
Totuşi, dacă există cetăţeni care doresc să fie desfăcuţi în bucăţele înainte sau după moarte, prerogativa Statului este să-i sfătuiască să nu facă asta, nu să speculeze gestul ignobil, numindu-l nobil, şi să-l faciliteze.

ANEXA Nr. 10
DECLARAŢIE
Subsemnatul ……., informat şi conştient asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar că sunt de acord cu primirea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule umane: …….
Data …….,
Semnătură pacient …….
Semnătura unui membru al familiei sau a reprezentantului legal1…………..
1 În cazul în care primitorul este în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul, acesta poate fi dat în scris de către unul dintre membrii familiei sau de către reprezentantul legal al acestuia.

CONTESTARE
Trecută ca notă de subsol, deşi este esenţială şi motiv principal al anexei, posibilitatea ca o rudă să primească donarea în numele altcuiva este abuzivă şi ilegală. Spre diferenţă de impresia (manipularea adică) M.S., nu este de la sine înţeles că pacientul doreşte să primească organe şi ţesuturi străine. Majoritatea cetăţenilor, mai ales dacă sunt bine informaţi, nu sunt foarte dispuşi să facă experimente cu propriul lor trup – fie din motive medicale, fie etice, fie de conştiinţă. Dacă oamenii sunt scrupuloşi şi cu privire la un aliment tranzitiv, cu atât mai mult sunt reticenţi, prudenţi şi refractari la ideea primirii unui organ străin în interiorul propriului trup, acest lucru fiind identic, din punct de vedere fizic şi moral, cu un viol. Dealtfel, expresia „riscurilor şi beneficiului” arată că sunt mai multe riscuri – ale pacientului, şi un singur beneficiu – nu al pacientului, ci al sistemului de trafic cu organe.

ANEXA Nr. 11
DECLARAŢIE-DECIZIE
Conducerea Secţiei ……., din Spitalul ……., a încercat prin toate mijloacele uzuale să ia legătura cu familia (urmaşii, reprezentanţii legali) numitului ……., aflat pe lista de aşteptare în vederea transplantului de ……., Întrucât acest lucru nu a fost posibil în intervalul de timp avut la dispoziţie, pentru evitarea decesului primitorului, s-a hotărât începerea transplantului în ziua de ……., ora …….,
Data ……., Medic şef de secţie ……., Medic curant …….,

CONTESTARE
Exemplu de exprimare ambivalentă: „a încercat prin toate mijloacele uzuale”; „numitul aflat pe lista de aşteptare în vederea transplantului” – în vederea donării sau a primirii? Lacuna şi ambivalenţa favorizează delictul efectuării, ilegale, şi fără consimţământ, atât a donării, cât şi a primirii.
Dreptul la viaţă e indiscutabil; şi e garantat de lege. Dreptul la viaţa cuiva nu este mai prejos de dreptul la viaţă al altcuiva. Decesul este un fapt general şi inevitabil. Exprimarea „pentru evitarea decesului primitorului” este neavenită, evitarea decesului fiind un lucru imposibil.
Dacă persoana deja a acceptat donarea şi cealaltă persoană deja a acceptat primirea, acesta fiind singurul caz legal pentru săvârşirea oricărui transplant, decizia a fost luată de ambii la semnarea listei de aşteptare, şi prin urmare, nemaifiind nevoie de decizia medicilor, anexa de faţă ar fi, în mod logic, inutilă. Însă Anexa 11 se referă, de fapt, la familia şi situaţia când unul dintre cei doi, respectiv donatorul sau primitorul, nu şi-au dat nicidecum acordul pentru a da sau a primi transplantul, ceea ce face Anexa complet ilegală – a lăsa decizia nici măcar în mâna mai multor rude, ci numai în mâna medicilor este o nedreptate strigătoare la cer.
De asemenea garantat de Constituţie, cetăţeanul are dreptul de a nu acţiona (nici el însuşi, nici prin decizia altcuiva) împotriva drepturilor sale naturale – cum este cel de conştiinţă. Mai precis, are dreptul de a trăi fără a fi părtaş la crima nimănui (a donatorului). Dreptul fiecăruia de a trăi cu conştiinţa împăcată este superior din toate punctele de vedere dreptului altcuiva de a-şi prelungi zilele fără scrupule şi cu orice preţ, când acest preţ e sancţionat şi de legea morală, şi de cea penală.
Studiile limitate numeric şi ştiinţific ale transplanturilor efectuate în lume până acum demonstrează că majoritatea pacienţilor primitori de organe spun că sunt nu doar asaltaţi de efectele secundare, fiziologice, ale unui corp străin pe care organismul nu-l poate asimila, dar sunt şi chinuiţi de conştiinţă, simţindu-se vinovaţi de moartea donatorului. Înşişi aceşti primitori spun, preucm este firesc şi moral, că prelungirea vieţii trupului nu scuză şi nu preţuieşte cât moartea sufletului şi a conştiinţei.

ANEXA Nr. 12
DECLARAŢIE
Subsemnatul…….., părinte (copil major, frate, soră, reprezentant legal) al numitului…….., minor persoană cu dizabilităţi psihice, informat şi conştient asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar(ăm) că sunt(em) de acord cu primirea următoarelor organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule umane: …….., pentru ……..,
Data …….., Semnătura reprezentantului legal …….., Medic şef de secţie ……..,

CONTESTARE
Formularea „…sunt(em) de acord cu primirea următoarelor organe pentru…..” – nu rezultă că e pentru cineva, ci pentru ceva.

__________________________________________________________________________________________

CONCLUZII

Unicul act legal de donare e singurul formular care lipseşte din pleiada de formulare de mai sus, anume cel semnat de către însuşi donatorul şi de către primitor, fără alte persoane care să hotărască în numele altcuiva, ca eşafodaj al unei economii ilicite…

Ordinul 1170/2014
1. stabileşte abuziv, prin lege, dogma marxisto-darwinistă, a materialităţii exclusive a existenţei umane.
2. instaurează, implicit, sclavagismul – aleatoriu (orice om devine proprietar al componentelor trupului oricărui alt om) – şi prefigurează efectele acestuia: teroarea şi anarhia.

Ordinul 1170 neagă două principii fundamentale şi universal acceptate, şi anume:
1. Omul este om viu de la formarea primei celule-zigot până la încetarea totală a tuturor funcţiilor vitale.
2. Fiinţa umană este un integrum, format din Trup (armonie a unor complexe formaţiuni biochimice) şi Suflet (suflu vital şi procese intelective, volitive şi cognitiv-senzitive).

A considera trupul uman drept masă de export este un abuz inacceptabil, un atac la viaţa şi integritatea cetăţenilor.
Premiza formularelor aprobate de Ordinul 1170 e că toţi oamenii ar dori prelungirea vieţii în trup, cu preţul morţii altei fiinţe. Ori, „moartea cerebrală” nu este sinonimă cu moartea reală a persoanei, mulţi comatoşi revenindu-şi la normal, după diferite perioade. Mai ales de aceea este imperativă anularea procedurilor, a definiţiilor, şi a tuturor actelor acestui Ordin. Ministerul Sănătăţii s-a uzurpat, Ministerul Justiţiei s-a autodizolvat, Ministerul Apărării încă nu s-a sesizat, concluzia logică ar fi ca cetăţenii să se apere fiecare cum poate… Apărarea reală a Statului Român ar impune cerinţa de desfiinţare a Agenţiei Naţionale de Transplant, ca ilegală financial şi etic, ca fiind trădătoare intereselor naţionale, dimpreună cu toate entităţile care şi-au dat girul şi au creat această situaţie în perioada 1989-2014. Autorii acestor legi, ei înşişi şi familiile lor până la al patrulea grad de rudenie, aşa cum scrie în aceste Anexe, ar trebui să fie ei înşişi primii donatori; să doneze celule stem, să se supună cuminte procedurilor de resuscitare care grăbeşte sfârşitul, şi, la decizia arbitrară a vreunui anestezist, să se lase exportaţi bucată cu bucată, aşa cum vor ei să facă chiar celor care i-au votat…