La pomenirea de trei ani a Fericitei Aspazia Oţel

În faţa despărţirii de cei iubiţi inima nu are decît apărarea Duhului Sfînt. La despărţirea de sfinţi, sufletul credincios este cu atît mai marcat de înveşnicirea legăturii în iubire cu cel ce se mută la viaţa cea veşnică cu cît a iubit mai mult şi cu cît a fost iubit mai mult de cel iubit. Şi orice pomenire a celor răposaţi trezeşte şi creşte legătura iubirii celei veşnice, cu cît cei plecaţi de aici sînt mai aproape de Iubirea Hristos. Pentru acea Biserica a şi luat hotărîrea, în veacul apostolic, ca dintre creştinii cei mutaţi la viaţa cea veşnică, Mucenicii şi Mărturisitorii să fie cei pe ale căror morminte şi moaşte să se săvîrşească Sfînta Liturghie, Jertfa Iubirii celei dătătoare de Viaţă.

La trei ani de la mutarea dintre noi a Fericitei doamne Aspazia Oţel, părinţii şi maicile care i-au fost aproape în ultimii ani de viaţă au mers la mormîntul său ca să-şi aducă obolul dragostei şi să-şi mărturisească recunoştinţa de iubire pentru cea care ne-a iubit atît.

“Aspazia Oţel? Prezentă, definitoriu prezentă, într-o trezvie mai mult decît bărbătească. Ammă a monahilor. Maică a poporului. Prorociţă a Bisericii. Filosoafă. Poetesă. Doamnă. Muceniţă. Mărturisitoare. Comandantă. Flamura Adevărului. Ochi al lui Dumnezeu. Gură a lui Hristos. Mînă a Maicii Domnului. Inimă a României. Grădină filocalică. Nectar cu esenţe tari şi adînci şi nepieritoare. Văzătoare a rosturilor, a duhurilor, a vremurilor. Rîu de lacrimi. Smerenie dîrză. Tinereţe şi Putere. Înainte-stătătoare a mironosiţelor din închisori. După duh, fiică a lui Corneliu, soră a Părintelui Justin, împreună-cugetătoare cu Nicolae Purcărea. Domniţă gingaşă. Tulnic de luptă. Platoşă de har. Filigran de cuget şi simţire. Mîntuitoare cu o singură privire. Chintesenţială şi exhaustivă. Icoană vie. Mîngîiere celor osteniţi, mustrare celor leneviţi. Biruitoare a patimilor, dreptslăvitoare a Crucii. Îndemn sobornicesc la unitate, cîntec mereu nou de libertate. Bici cu adîncă fineţe, laudă cu înaltă discreţie. Întrecătoare a multor bărbaţi, şi totuşi pildă de supunere cuviincioasă. Frăţie neclintită, demnitate neştirbită. Răstignită, binecuvînta; înviindă, mai mult proslăvea. Surîsul lui Iisus, chemarea Tatălui, stînca neamului. Graiul Basarabiei, fala Clujului, comoara Romanului. Spaima răilor, praznicul arhanghelilor. Ţesătoarea luminilor, măiastra cuvintelor, înflorirea nădejdilor. Aspazia, dulceaţa harului, încredinţarea dreptăţii, florile milei, bucurie pascală. Aspazia, îmbrăţişarea isihastă, agapa cea castă. Aspazia, mahrama tainei, cristalinul dogmei. Aspazia, oglinda scripturii, plinirea măsurii. Aspazia, raza cea dreaptă, evlavia cea cutremurată. Aspazia, lauda României, efigia Ortodoxiei. Aspazia, iubirea mea cea veşnică, maica mea cea duioasă, al meu Acasă. 
maica Neonila, 23 Ianuarie 2021″

 

Dăm aici şi cîteva din înregistrările cu Fericita Aspazia făcute de Trinitas TV: