Prohodul Maicii Domnului, tradus de Sfîntul Ioan Iacob

Starea I

 

Fiind Maica Vieţii, îngropării te-ai dat

Şi-ale îngerilor cete s-au spăimîntat

Adormirea ta cinstind-o luminat.

 

Născătoarea Vieţii şi-al luminii izvor

La-ntuneric ucenicii cum te pogor?

Tu fiind lumina noastră-a tuturor!

 

Te mărim pe tine, Maica toatei zidiri

Şi-nălţăm duios cîntări Sfintei Adormiri

Întru care plată dai acestei firi.

 

N-a rămas în groapă preacurat trupul tău

Ci mutatu-te-ai cu dînsul la Dumnezeu

Ca să fii părtaşă Slavei Lui mereu.

 

Iisus a toate Împărat prea slăvit

Te-a ales pe tine Maică şi, negrăit,

Fără de prihană tu L-ai zămislit.

 

Stăpînul făpturii pe pămînt pogorînd

Cum venise întrupîndu-Se oarecînd

Astăzi vine dornic duhul tău luînd.

 

În chip tainic astăzi şi noi toţi ne-adunăm

Şi cu Sfintele Femei jalnic îţi cîntăm

Dînd înconjur năsăliei ne-nchinăm.

 

Pe cea mai frumoasă decît tot ce-i zidit

Prin a căruia născare ne-am învoit

Cum s-o vadă firea că s-a pristăvit?

 

Iară iadul, Maică, cum mai poate răbda

Întru tot fulgerătoarea lumina ta?

Căci orbeşte neputînd a te vedea.

 

Dumnezeu Cuvîntul trup luînd, Mariam,

Spală firea ponosită a lui Adam

Şi din iad sloboade omenescul neam.

 

Cerul şi pămîntul îndelung s-au uimit

De străina zămislire ce s-a plinit

Întru tine, Prea Curată, negrăit.

 

O, minuni străine, lucru nou nevăzut

Cum şi Maică şi Fecioară te-ai cunoscut

Că din sîngiuri prea curate ai născut.

 

Din această lume simţitor te-ai mutat

Dar cu darul tău Curată nu ne-ai lăsat

Izbăvind pe credincioşi neîncetat.

 

Chiar de-ai fost ascunsă ca un rob în mormînt

Dar făptura te vădeşte înţelegînd

Că Stăpînă eşti în cer şi pe pămînt.

 

Dac-a fost în groapă trupul tău pristăvit

Pentru noi paharul morţii s-a îndulcit

Plecăciunea ta cea multă socotind.

 

Odrăslind din tine spicul cel tăinuit

Credincioşii Pîinea vieţii au dobîndit

Şi din stricăciune toţi ne-am izbăvit.

 

Ca un sfeşnic, Maică, pe pămînt luminezi

Pravoslavnica credinţă o îndreptezi

Şi pe cei robiţi de patimi liberezi.

 

Ca un fulger cete de Hristos vestitori

Vin din marginile lumii purtaţi de nori

Ca să-ngroape trup de viaţă dătător.

 

Areopagitul şi cu el Ierotei

Au venit din depărtare cu Timotei

Dimpreună cu toţi Sfinţii Arhierei.

 

Pe a vieţii Piatra cea din unghi tăinuit

Dintru sîngiurile tale o ai urzit

Şi în lume viaţă nouă ai croit.

 

Adormind cu trupul în mormînt te pogori

Şi-l arăţi pe el izvor tămăduitor

Pravoslavnicilor tăi închinători.

 

Ca să mîntuiască pe strămoşul Adam

A venit Mîntuitorul vestit din neam

Pogorînd ca roua-n mitră, Mariam.

 

Să-i cuprindă groaza şi cutremurul rău

Pe acei ce defăimează numele tău

O, Prea Sfîntă Maică a lui Dumnezeu.

 

După legea firii dintre vii ai apus,

Dar fiind a Vieţii Maică la Ea te-ai dus,

Odihnindu-te în Slava cea de sus.

 

Plîng noroade, preoţi şi bătrîni Arhierei

Dimpreună cu slăviţii învăţăcei

Iar Mironosiţele jelesc cu ei.

 

Cum erai în viaţă sprijin cald tuturor

Şi de astăzi fii de-a-pururi pe viitor

Ocrotind cu darul pe al tău popor.

 

Sub pămînt ca luna ai apus, dar răsari

La trei zile ca un soare frumos de Mai,

Primăvara vieţii noastre, dulce rai!

 

Tu născînd Viaţa, cum te-aşezi în mormînt

Se-nfioară ceata îngerilor strigînd:

Cum te acoperi, Sfinte Acoperămînt?

 

Porumbiţă frumoasă, cu penaj aurit,

Eşti Fecioară, căci Stăpînul te-a împodobit

Ca să fii locaş cu totul prea cinstit.

 

Cel căzut din viaţă iar moştean s-a făcut

Cînd Fecioara fără patimă a născut

Pe Cuvîntul cel fără de început.

 

Cînd a fost să vadă trupul ei răposat

Îngereştile puteri foarte s-au mirat

Cum cea nestricată moarte a gustat.

 

De la margini Sfinţii, alergînd prea cu zor,

Sfîntul trup la întuneric ei îl pogor;

În mormînt, lumina noastr-a tuturor.

 

Pogorînd la groapă, ceata Îngerilor

Înconjoară străjuind pe Stăpîna lor;

Trupul cel de viaţă pricinuitor.

 

Heruvimii slavei luminat dănţuiesc

Cînd se-nalţă cel de taină rai pămîntesc

În locaşul slavei cel împărătesc.

 

Dintru stricăciune pe cel mort prin păcat

Cu născarea ta Curată L-ai ridicat

Şi-n podoaba cea dintîi ne-ai îmbrăcat.

 

Rînduială nouă tuturor s-a vestit

Prin străina zămislire ce s-a plinit

În mitrasul pururea neprihănit.

 

Dintru tine Fiul chip de rob a primit

După fire arătîndu-se îndoit:

Dumnezeu fiind şi om desăvîrşit.

 

Chivotul se-ascunde; de la mari depărtări

Vin noroadele, duios înălţînd cîntări

Întru slava prea cinstitei ei mutări.

 

Ceata de Apostoli se adună de zor

Ca s-aşeze în mormînt prea frumos odor

Pe a Vieţii Maică, Doamna tuturor.

 

Rînduiala firii s-o plineşti te-ai plecat,

Dar ca Maică a cerescului Împărat

Tu rămîi cu trupul veşnic nestricat.

 

Pe al tău, Curată, scump Mormînt îl cinstesc

Şi Slăvita Adormire o preamăresc;

Întru care dat-ai birul cel firesc.

 

Chiar de mori, Curată, dar viezi în Hristos,

Preamărită sus la Cer, şi-ntru cei de jos,

Sprijinind pe cei cu suflet credincios.

 

O, ce bucurie, ce dulceaţă primeşti

Întru slava şi odihna celor cereşti

Căci cu Domnul Slavei, tu împărăţeşti.

 

Unul din Treime trup din tine primind

Firea cea cuvîntătoare s-a înnoit

Minunată taină, lucru preamărit!

 

Proorocii, Maică, de demult au cîntat

Că din viţa lui David, tu, prea minunat

Odrăsli-vei pe Hristos cel aşteptat.

 

O, lumina lumii şi-al vieţii izvor,

Cum în loc întunecos Sfinţii te pogor?

Se uimeşte firea prea tînguitor!

 

Naţie pizmaşă, ucigaş popor,

Ce sminteală ai avut, viţa Iudelor,

De voieşti surparea Sfintei Sfintelor?

 

Ticăloase jidov, vino soi blestemat

De-ţi cunoaşte uneltirea din păcat,

Din tăierea braţului tău cel spurcat.

 

Urmînd Maica Milei lui Hristos Dumnezeu

Lecuieşte pe acel urgisit Evreu

Părăsindu-şi legea lui de fariseu.

 

„Maică şi Fecioară, mană dulce a mea

Cum să rabd acum văzînd îngroparea ta”

Aşa Simon Petru prea se tînguia.

 

„Cine-mi dă izvoare ca să plîng îndeajuns?”

Striga Pavel, de durere fiind pătruns,

Cînd se vede-n groapă trupul ei ascuns.

 

Munţii se-nfioară. „Tu, norod credincios

Tîngueşte-te şi plîngi astăzi dureros.”

Glăsuiesc învăţăceii lui Hristos.

 

Oarecînd, o, Maică, simţitor vom vedea,

După ducerea la Cer, frumuseţea ta

Căci de-acuma cerul Tu vei desfăta.

 

Slavă…

 

Te mărim Cuvinte, cu Părintele Tău,

Iar Duhului Prea Sfînt ne-nchinăm mereu,

Preamărind în Troiţă pe un Dumnezeu.

 

Şi acum…

 

Te cinstim, o, Maică a Celui făr-de ani

Închinîndu-ne la groapa din Ghetsimani,

Cercetează-ne pe noi cei sărmani.

 

 

Starea a II-a

 

Se cuvine azi să mărim pe Prea Curata Maică

Care-ntrece cu cinstirea pe Heruvimi

Şi-i slăvită mai presus de Serafimi.

 

Se cuvine dar să-i cîntăm celei cu dar dăruită

Care-ncape pe Cuvîntul Dumnezeiesc

Întru pîntecele ei cel fecioresc.

 

Cele pămînteşti se-nfioară cu cele din slavă

Cum dumnezeiasca fire s-a deşertat

Locuind în pîntecele tău curat.

 

Una între maici, născut-ai fără de durere;

Căci precum fără sămînţă ai zămislit

Şi născarea se lucrează negrăit.

 

După cum întîi cu cuvîntul se zideşte firea

Tot asemenea rodeşte mitrasul tău

Luînd chip de rob Cuvîntul lui Dumnezeu.

 

Tatăl cel ceresc, bună voie arătînd spre tine

Iară Duhul Sfînt pe tine umbrindu-te

Se-ntrupează Fiul, preamărindu-te.

 

Ca şi Fiul tău, tu adormi după fireasca lege;

Dar a treia zi te scoală ca dintr-un somn

Dătătorul Vieţii şi al morţii Domn.

 

Sub pămînt apui, tu fiind plămada vieţii noastre.

Căci din moarte ne-am sculat cei cari zăceam

Prin născarea Vieţii dintr-al nostru neam.

 

Plîns cuviincios şi cîntare să aducem Maicii

Ca atunci cînd s-a-ngropat Fiul Omului

Ca să fim părtaşi de slava Domnului.

 

Mir adevărat eşti Fecioară, Prea Curată Maică

Care lumea înmiresmezi cu bun miros

Odrăslind clondirul Vieţii, pe Hristos.

 

Întunericul cu împărăţia lui se pierde

Slobozindu-se din iad cei cari-au crezut

Că vei naşte Fiul Cel întîi-născut.

 

Apă ce viezi, Născătoarea Rîului Vieţii

Curăţeşte-ne ale noastre întinăciuni

Şi stîrpeşte ale vieţii mătrăguni.

 

Spre a primeni firea noastră cea căzută, Fiul

A zdrobit pe cel din veac şarpe pierzător

Odrăslind din tine cu trup muritor.

 

Sad prea minunat ce răsari mlădiţa de viaţă

Prin umbrirea cea de taină cu Duhul Sfînt

Odrăslind viaţă nouă pe pămînt.

 

A căzut Adam sub blestem în Raiul desfătării,

Dar cu raza de nădejde s-a întărit

Că-L vei naşte tu pe Cel făgăduit.

 

Varsă din belşug adunarea Sfinţilor Apostoli

Băutura umilinţei ca un prinos,

Aşezîndu-te acum în groapă jos.

 

Sfîntul tău Mormînt, ascunzişul cortului de taină

Îl cinsteşte, Prea Curată, norodul tău

Prea mărind mutarea ta la Dumnezeu.

 

Soarele acum ca la vremea Patimilor Sfinte

Îşi ascunde cu sfială lumina sa

Neputînd să vadă adormirea ta.

 

Desfătare eşti, căci născut-ai pe dulceaţa lumii.

Deci acum cu lacrimi calde noi te rugăm

Ca de sfînta slavă să ne desfătăm.

 

Tremura văzînd, boldul cel aducător de moarte

Că a sufletelor rană tămăduieşti

Odrăslind balsamul vieţii omeneşti.

 

Ochilor prea dulci şi cinstiţi ai Prea Curatei Maici

Căutaţi cu-nduioşare spre Dumnezeu

Ca să facă milă cu norodul Său.

 

Imnuri îngereşti îţi aduce sfînta adunare

A Slăviţilor Apostoli şi Arhierei,

Iară Serafimii se unesc cu ei.

 

Sub pămînt apui Aurora zilei cea de taină,

Căci pe Soarele Hristos tu L-ai răsărit

Peste neamul nostru cel ticăloşit.

 

S-a înfricoşat, din adîncuri văzîndu-te iadul

Şi schimbîndu-se la faţa „Vai!” a strigat.

Dar ce soare iese aşa luminat!

 

Soarele frumos străluceşte după vremea nopţii

Iară tu cu frumuseţea Duhului Sfînt

Eşti la ceruri soare şi jos pe pămînt.

 

Globul pămîntesc întru sînul său primind pe Maică

S-a clătit din adîncime înfiorat

Cînd a fost în groapă trupul prea curat.

 

Al virtuţii mir şi aroma săvîrşirii sfinte

Dă-ne nouă Prea Curată să folosim

Spre miros de taină jos la ţintirim.

 

În mormînt cioplit se ascunde trupul Prea Curatei

Iar a treia zi Puterile îl ridic,

După cum ne spune Sfîntul Ucenic.

 

Toma Geamănul, ca un vifor străbătînd văzduhul

Şi purtîndu-se grăbit pe aripi de gînd

Te-a văzut cu trupul către cer urcînd.

 

Sfîntul Ucenic al prea dulcelui tău Fiu, Curată,

În văzduh întîmpinîndu-te a strigat:

„Iată Maica Domnului a înviat!”

 

Cort prea minunat, încăpînd  pe Ziditorul firii,

N-ai rămas în groapă jos, ca cei muritori,

Ci te-ai dus în slava Celui în Trei Sori.

 

Strălucit odor chipul tău neveştezit rămîne

Chiar de se-nmormîntează năstrapa ta,

Dar îi dă viaţă Mana cea din ea.

 

Tainic ai ajuns ca şi discul poleit al lunii;

Dar pe unul din Treimea cea în Trei Sori

Îl răsari celor din noapte muritori.

 

S-a încredinţat a Apostolilor Sfîntă Ceată

Că tu eşti Sfinţirea noastră a tuturor

De te-ai şi purtat simţitor pe mîna lor.

 

Adormind Adam, necăjitul somn al veşniciei,

I-a urmat pe-acelaşi drum Eva cu amar

Fiind ea unealtă a lui Veliar.

 

Tu adormi puţin, dar te scoli ca şi Mîntuitorul

După cum mai înainte ţi s-a vestit

Că te muţi în Slava Fiului iubit.

 

Jos te-ai pogorît, dar acum te odihneşti în slavă

În lăcaşurile Celui fără de ani

Cercetînd cu darul pe cei sărmani.

 

Cei fără de trup, Arhistrategii Sfintelor Cete

Cînd o văd pe Prea Curata că s-a mutat

Se grăbesc s-o-ntîmpine prea minunat.

 

Mai aleasă eşti decît moscul de Liban, Fecioară,

Căci a Duhului podoabă o ai deplin.

Cuvios îţi cîntă neamul tău creştin.

 

Cătrăniţilor, ticăloasă naţie de jidovi,

Învierea lui Hristos voi nesocotiţi,

Iar acum surparea Maicii uneltiţi!

 

Porumbiţă eşti strălucind frumos cu fecioria

Şi fiind împodobită prea minunat

Ai zburat cu sufletul înaripat.

 

Iarăşi Gavriil ca la Nazaret odinioară

A venit ca să-ţi vestească şi la Sion

Că te cheamă Fiul la cerescul Tron.

 

Se înfioară azi de lumina ta cea negrăită

Iadul cel nesăţios, tînguindu-se:

Vai! Cum văd pe talpa mea clătindu-se.

 

Plîns-au cu amar, Cinstitoarele cele cu miruri

Aşezată cînd ai fost în mormînt cioplit

Tu fiind palatul Celui preamărit.

 

Cum ai suferit îngropare, Prea Curată Maică,

Strigau cele purtătoare de mir Femei

Şi cu ceata sfîntă de Învăţăcei.

 

Prea înfricoşat se arată tuturor lucrul

Cînd se vede aşezat astăzi în mormînt

Cortul Întrupării Sfîntului Cuvînt.

 

Versuri şi cîntări cuvios să înălţăm Curatei,

Iară Sfîntul ei mormînt toţi să-l preacinstim,

Căci prin odrăslirea ei ne izbăvim.

 

Slavă…

 

Dumnezeule, întru trei feţe preamărit de-a-pururi

Întăreşte pe păstori şi norodul tău

Împotriva uneltirii celui rău.

 

Şi acum…

 

Maica Domnului, Prea Curată pururea Fecioară,

Dă Bisericii scăpare de bîntuieli

Şi o păzeşte neclătită de sminteli.

 

Starea III-a

 

Neamurile toate laudă-ngropării

Ţi-aduc duios, Fecioară.

 

Petru se coboară şi-n mormînt te-aşează

Cu mare cuviinţă.

 

Cele cu miresme, în rînd cu Ucenicii

Îţi cîntau de-ngropare.

 

O, făptură, vino, prea jalnică cîntare

S-aducem toţi Fecioarei.

 

Pe a Vieţii Maică, urmînd celor cu miruri

La groapă s-o petrecem.

 

Ioane, prea iubite al Domnului Apostol,

Îngroapă pe Fecioara.

 

Pavele sfinţite, lăcaş ales de taină,

Dumnezeieşte cîntă-i.

 

Ierarhi, podoabei voastre, aduceţi cîntare

Cu sfînta adunare.

 

Ai Mirelui prieteni, duioasa versuire

Cîntaţi-i Prea Curatei.

 

Marie Magdaleno, aleargă azi cu jale

La Ghetsimani de vale.

 

Revarsă miruri scumpe, c-azi clondirul tainic

Al Mirelui s-ascunde.

 

Apleacă-ţi înălţimea, bătrîne Eleoane,

Spre Valea Ghetsimani.

 

Clăteşte-te, Sioane, şi tu cu Eleonul

Făcîndu-i loc Stapînei.

 

Iar tu, Sfinţite Iacob, cîntîndu-i îngereşte

Prohodul săvîrşeşte.

 

Cei hrăniţi cu mană, îşi tind vrăjmaşa mînă

Spre cea fără prihană.

 

Ei cearcă să răstoarne năstrapa cea de taină

Ce poartă pîinea Vieţii.

 

O, cîtă nesimţire, la cei ce altă dată

Îşi ucideau Prorocii.

 

Ca sluga prea vicleană, aleargă făr-de minte

Iudeule Satană.

 

Pe Maica Izbăvirii, iudei fără de lege

Încearcă s-o răstoarne.

 

Dar bine-a zis Scriptura, la patul tău Fecioară

Voinicii stau de pază.

 

Te-nalţi acum la ceruri, precum i s-arătase

Lui Iacob tainic scara.

 

Cu imnuri se pogoară a îngerilor cete

La groapa ta, Fecioară.

 

Toiagul ce-nfrunzise lui Aaron, cu taină

Pe tine te vestise.

 

Iar rugul altădată, nears fiind de pară

Te însemna, Fecioară.

 

Mutîndu-te în Slavă, făptura cea gîndită

Prea minunat îţi cîntă.

 

(Schimbarea melodiei)

 

O, Prea dulce Maica lui Hristos Cuvîntul,

Îndură-te de lume.

 

Cîntări tînguitoare femeile cu miruri

Înalţă azi cu jale.

 

Cum stai făr’ suflare, fiind Vieţii Maică,

Prea Sfîntă Născătoare.

 

Se pierde rătăcirea, iar cei căzuţi într-însa

Prin Fiul tău se scoală.

 

În iad, la întuneric, Cuvîntul se pogoară

Ca să ne izbăvească.

 

Din undiţa satanei, pe cei căzuţi din viaţă

Hristos îi liberează.

 

A ta născare sfîntă răsare lumii Viaţa

De aceea toţi îţi cîntă.

 

În groapa stricăciunii vrăjmaşii tăi să cadă

Cei ce nu vor să creadă!

 

Cuvinte, Domn a toate, învaţă-ne cu Darul

Cîntarea Prea Curatei.

 

Pe Maica Ta, Cuvinte, pe Mieluşeaua, Doamne,

Cum groapa o cuprinde?

 

Cămara Vieţii astăzi s-acopere stropind-o

Femeile cu miruri.

 

Apostolii cu jale din inimă suspină:

Dar cum ne laşi, Stăpînă!

 

Lumina Vieţii noastre, în groapă la-ntuneric

O, cum te-acoperi, Maică!

 

Strămoşilor sculare făcîndu-te pricină

Cum mori acum, Stăpînă?

 

Făptura o slăveşte pe Maica Ta, Hristoase,

Ce Te-a născut trupeşte.

 

Se pierde azi, Fecioară, amarul cel de moarte

Născînd dulceaţa iară.

 

Solire să ne fie mutarea ta la Fiul

Celor ce-ţi cîntă ţie.

 

Cu miruri de credinţă femeile te-ngroapă

Cu sfîntă cuviinţă.

 

Iar tu cu dor fierbinte, fiind a Vieţii Maică,

Te muţi la cele Sfinte.

 

Grăbeşte de ne scoate pe noi toţi, sărmanii,

Din undiţa satanei.

 

Puterile din slavă privesc nedumerit

Cum te aşezi în groapă.

 

Cum glia te ascunde, privelişte străină

Şi de mirare plină?

 

Iar duhul tău se vede purtat la cer de Fiul

Ce are trup din tine.

 

Zidirea cea simţită plîngînd se tînguieşte

Lipsindu-se de tine.

 

Gîndirea se-nfioară de multa plecăciune

A Maicii Prea Curate.

 

Acuma curg izvoare de miruri şi de lacrimi

La groapa ta, Fecioară.

 

Bisericii dă pace, norodului scăpare,

Prea Sfîntă Născătoare.

 

Slavă…

 

O, Treime Sfîntă, Unime în trei Feţe,

Pe toţi ne miluieşte!

 

Şi acum…

 

Părtaşi, Fecioară, fie de-a Fiului tău slavă

Acei ce-ţi cîntă ţie!

*

Variantă PDF A4.