Rugăciune umilincioasă către Sfânta Treime

Dumnezeule cel întru unimea firii cu trei Lumini, Cela ce dintru nefiinţă întru fiinţă toate le-ai adus, şi cu bună rânduială şi cu măsură pe acestea le-ai împodobit, şi cu lumina soarelui le-ai strălucit, şi ne-ai zidit pe noi după chipul Tău, şi după asemănare: Însuţi Prea-bunule Dumnezeule, străluceşte ochii noştri. Auzurile curăţeşte-le, celelalte simţiri întăreşte-le. Risipeşte toată ceaţa neînvăţăturii. Luminează mintea noastră cu binevoirile Tale. Povăţuieşte-ne pe noi cu razele Dumnezeieştii Tale insuflări, spre desluşirea adevărului şi a minciunii, spre primirea celor bune, spre fugirea de cele rele, spre depărtarea de cele vătămătoare, spre alegerea celor folositoare. Că fără de Dumnezeiasca Ta luminare, cu adevărat orbi fiind, nu putem să desluşim nici întru socoteli adevărul, nici întru fapte binele, nici întru bunătăţi folosul; ci cu prefacerile lucrurilor amăgindu-ne, cu milioane de greşale greşim.

Ridică mintea către înţelegerea celor de nevoie, iară limba, spre vorbirea celor de trebuinţă. Domoleşte pornirile patimilor, cele ce tulbură pe mintea noastră. Înfrânează mânia, şi prigonirea cea de la dânsa încetează-o, şi pomenirea de rău surpă-o, prefăcându-le pe dânsele întru râvnă Dumnezeiască, şi în căldură cinstitoare de Dumnezeu a credinţei, şi în blândeţe şi nepomenire de rău. Potoleşte pofta, şi iubirea de materie cea dintru dânsa şi iubirea de câştigare opreşte-le, schimbându-le pe ele în grijire de fapta bună, şi în dragoste către aproapele, în dorire de Creştinească sporire şi creştere, şi în poftire de veşnicele bunătăţi. Doamne, cu măsura faptelor bune împodobeşte-ne pe cele ale noastre. Împuterniceşte cu bărbăţie şi cu vârtute neputinţa noastră. Stinge zburdările trupului, şi de toată desfrânarea şi înverşunarea izbăveşte-ne pe noi, întreagă înţelepciune şi cucernicie dăruindu-ne nouă. Dă-ne nouă cumpăna dreptăţii, ceea ce împarte fiecăruia dreptul lui. Întăreşte priceperea noastră întru întemeierea celor ce drept se judecă.

Păzeşte-ne pe noi, Doamne, de bântuială, de vătămare năprasnică, şi de cădere; de clevetirea celor răi, de urgia tiranilor, de ispitele diavoleşti şi de toată mâhniciunea fereşte-ne pe noi, ca, după poruncile Tale drumul vieţii acesteia de acum cu plăcere de Dumnezeu săvârşindu-l, talantul cel dat nouă curat să-l păzim. Şi pentru îndurările Tale cele nemărginite şi milostivirile cele nemăsurate, vrednici să ne facem Dumnezeiescului Tău Dar şi fericirii Tale celei de-a pururea, lăudându-Te neîncetat, pe Tine, Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt, pe Unul Dumnezeul nostru. Căruia Ţi se cuvine slava şi stăpânirea, în vecii vecilor. Amin.

din Rugăciunile Sfinţilor Părinţi, p.186