Cele 10 «hotare» ale Sfîntului Diadoh. INEDIT.

Hotare ale Fericitului Diadoh, episcopul Fotikiei Epirului Ilyricului:

1. Hotar al credinţei este gîndirea nepătimaşă despre Dumnezeu.

2. Hotar al nădejdii este ducerea afară a minţii întru dragoste, către cele nădăjduite.

3. Hotar al răbdării este nelipsit a-l aştepta pe cel nevăzut, văzîndu-l cu ochii cugetului ca pe un văzut.

4. Hotar al neiubirii de argint este astfel a voi a nu avea, precum a voi a avea.

5. Hotar al cunoştinţei este a nu se şti pre sineşi întru a ieşi din sineşi lui Dumnezeu.

6. Hotar al smeritei cugetări este uitarea – din/cu luare aminte – a îndreptărilor.

7. Hotar al nemînierii este pofta mare de a nu ne mînia.

8. Hotar al curăţeniei este simţirea de-a pururea lipită de Dumnezeu.

9. Hotar al dragostei este creşterea prieteniei către cei ce ne ocărăsc.

10. Hotar al prefacerii celei desăvîrşite este a socoti pomenirea morţii bucurie întru desfătarea lui Dumnezeu.

Transcriere din ms. rom. 49 de la Mănăstirea Neamţ, f. 67v-68r (sec. XIX). Textul părinţilor paisieni este inedit (o traducere mai nouă se află în Filocalia părintelui Dumitru Stăniloae, vol. I).

*

O copie a textului original se află în manuscrisul grecesc 858 (sec. XIV) de la BNF Paris:

bnf-gr-858-page0009