Acatistul Muceniţei Heruvima de la Mănăstirea Petru Vodă (8 Noiembrie)

Condac 1
Apărătoare a sfintelor scrieri, ostenind întru viaţă cărturărească, ai mărturisit dragostea ta de Adevăr şi cu vorba bine-cunoscătoare, şi cu bărbăţie răbdând moarte mucenicească, Maică prea-vitează, iar proslăvită fiind în Cer, te-ai făcut de-suflet-întăritoare celor ce-ţi cântă ţie: Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Icos 1
Bucură-te, a Sfinţilor Ierarhi bine-cinstitoare
Bucură-te, adevărată ucenică a lui Justin cel Mare
Bucură-te, a Sfinţilor Arhangheli bună-biruitoare
Bucură-te, a Maicii Domnului smerit-bucurătoare
Bucură-te, a Tatălui preafrumoasă stâlpare
Bucură-te, a Duhului Sfânt bine-desluşitoare
Bucură-te, a Adevărului Întrupat mult-nevoitoare
Bucură-te, a Sfintei Treimi porumbiţă drept-cugetătoare
Bucură-te, că dimpreună cu Sfinţii apăraţi de tine te-a socotit a te ferici
Bucură-te, propovăduitoarea dogmelor celor drepte ale Bisericii
Bucură-te, că mai mult decât viaţa ai iubit cuvintele ei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 2
Din copilărie ai iubit limba strămoşească: limba română, cea dulce-grăitoare şi de taine purtătoare, şi limba Bisericii Apostolice: ellina şi latina; pe acestea trei ca pe nişte vase de mult preţ socotindu-le, îndelung cercetându-le şi fierbinte iubindu-le, ai slăvit prin ele pe Dumnezeu-Cuvântul, cântându-I: Aliluia!

Icos 2
Bucură-te, odrasla Moldovei
Bucură-te, podoaba României
Bucură-te, clopotul trezviei
Bucură-te, buciumul Pravoslaviei
Bucură-te, nestemata evloghiei
Bucură-te, trandafirul Împărăţiei
Bucură-te, stâncă a credinţei
Bucură-te, lucrătoarea umilinţei
Bucură-te, că de Hristos ai ascultat până la moarte
Bucură-te, că aşa ţi-ai câştigat în ceruri fericită soarte
Bucură-te, strălucită apologetă a Ortodoxiei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 3
Citind nepătimaş scrierile Sfinţilor Părinţi în original, ai străvăzut în ele cuvintele vii şi de viaţă dătătoare ale Celui Veşnic Viu şi Veşnic Acelaşi, şi hrănindu-ţi mintea cu chipurile adevărului şi sufletul cu darurile Harului ai înţeles că de aceea Biserica este Trupul lui Hristos, fiindcă în Duh şi Adevăr cântă prin Sfinţi: Aliluia!

Icos 3

Bucură-te, cu Primul Sinod Ecumenic cinstind deofiinţimea cu Tatăl a Fiului
Bucură-te, cu al doilea Sinod Ecumenic cinstind desăvârşirea Crezului
Bucură-te, cu al treilea Sinod Ecumenic cinstind pururea fecioria Maicii Domnului
Bucură-te, cu al patrulea Sinod Ecumenic anatematisind eresul monofizismului
Bucură-te, cu al cincilea Sinod Ecumenic anatematisind eresul origenismului
Bucură-te, cu al şaselea Sinod Ecumenic cinstind cele două lucrări şi voi ale Mântuitorului
Bucură-te, cu al şaptelea Sinod Ecumenic cinstind sfintele cărţi şi odoare
Bucură-te, cu al optulea Sinod Ecumenic cinstind a Sfântului Duh lucrare
Bucură-te, cu al nouălea Sinod Ecumenic cinstind a harului participare
Bucură-te, a ecumenismului anatematisitoare
Bucură-te, ceea ce cu sfinţitoare chinuri ne-ai păzit cârma Corabiei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 4
Aşa cum odinioară saducheii şi fariseii schimbau Vechiul Testament după înţelesurile născocirilor lor potrivnice lui Dumnezeu, aşa şi astăzi duhurile răzvrătite se sileau să te cumpere, Muceniţă; dar tu cu înţelepciune scuipând reaua lor socotinţă, ai luat Crucea şi ai urmat ei strigând: Aliluia!

Icos 4
Bucură-te, că n-ai îndrăznit a muta o iotă din Scrierile unui Sfânt
Bucură-te, că mustrări înfricoşătoare faci celor cu samavolnic gând
Bucură-te, că ţi-ai dat viaţa păzind testamentul Sfântului Gură-de-Aur
Bucură-te, ceea ce pui blestem celor ce îndrăznesc să-i fure din tezaur
Bucură-te, că pentru fiecare cuvânt de-al Sfinţilor ai pătimit chinuri amare
Bucură-te, că celor ce schimbă hotarul Sfinţilor eşti potrivnică tare
Bucură-te, că ai cunoscut că Duhul Sfânt e Cel ce scrie prin Sfinţi
Bucură-te, cruntă judecătoare a celor ce se trufesc faţă de Părinţi
Bucură-te, ceea ce cu adevărat în vorbă şi faptă ai urmat Părintelui Justin
Bucură-te, că dreapta-credinţă ai mărturisit-o cu suferinţe şi suspin
Bucură-te, straşnică împotrivitoare a uzurpatorilor teologiei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 5
Cu viaţa ta ai mărturisit că Împărăţia lui Dumnezeu „nu e în cuvânt, ci în putere”, şi că „credinţa fără fapte este moartă” şi că „cu inima se crede întru dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mîntuire”; şi cu puterea Celui Preaînalt te-ai împotrivit ateilor fără-de-lege, arătând că nu omul creează pe Dumnezeu, ci Dumnezeu pe om, şi de aceea se cuvine a cânta: Aliluia!

Icos 5
Bucură-te, că pe tatăl minciunii l-ai urât
Bucură-te, că pe slugile lui le-ai doborât
Bucură-te, că astfel ai păzit făgăduinţa Sfântului Botez
Bucură-te, că nu te-ai plecat ispitei să schimbi Sfântul Crez
Bucură-te, că uneltirile „dracilor teologi” limpede le-ai arătat
Bucură-te, că pentru aceasta slugile lor văzute s-au întărâtat
Bucură-te, că urâtorii de Hristos ca pe o icoană a Lui te-au socotit
Bucură-te, că de aceea a te ucide şi pe tine ca pe El s-au sfătuit
Bucură-te, că iubind inima ta, Hristos „soră şi maică a Sa” te-a numit
Bucură-te, că iubind Evanghelia Sa, doar dragostea Lui ai voit
Bucură-te, ceea ce cu viaţa ta ne-ai păzit moştenirea evlaviei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 6
Neluând în seamă ameninţările stăpânitorilor acestei lumi care voiau să siluiască conştiinţa ta, ai dispreţuit aidoma şi ceata slavei deşarte a scriitorilor scormonitori de deşertăciuni şi a propovăduitorilor de urâciuni, „împărţindu-i în smintiţi şi în mişei” pe răzvrătiţi şi pe slugarnici; şi risipindu-i cu dreapta-cugetare ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 6
Bucură-te, adânc-cercetătoarea adevărurilor credinţei
Bucură-te, desluşitoarea uneltirilor necredinţei
Bucură-te, întărirea adevăraţilor smeriţi mărturisitori
Bucură-te, pedepsire dumnezeiască a lupilor trufaşi şi răpitori
Bucură-te, pe calea cea strâmtă a Adevărului patristic mergătoare
Bucură-te, de calea cea largă a ecumenismului talmudic feritoare
Bucură-te, înţeleaptă mărturisitoare cu smerenie
Bucură-te, că nimic n-ai făcut fără blagoslovenie
Bucură-te, că ai înjugat curajul cel sfânt cu dreapta-cunoştinţă
Bucură-te, că ai urât curajul drăcesc al celor cu nebună-credinţă
Bucură-te, cu ceata Eufimiei, Ecaterinei, Marinei şi Melaniei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 7
Ascultând Glasul Tatălui ceresc prin glasul Părintelui tău duhovnicesc, Cuviosul Justin, ai lepădat lumea şi abia păşind primii paşi în chemarea monahicească, ai zburat, prin chipul cugetării, al pocăinţei şi al nevoinţei, mai sus decât cei ce ostenesc în ele ani îndelungaţi; pentru aceasta minunându-ne de râvna ta frumoasă, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7
Bucură-te, că Duhul Sfânt ţi-a arătat harul umilinţei
Bucură-te, că de la El ai învăţat tainele credinţei
Bucură-te, că Părintele Justin ţi-a arătat harul suferinţei
Bucură-te, că de la el ai învăţat taina pocăinţei
Bucură-te, că Hristos Însuşi ţi-a arătat slova Împărăţiei
Bucură-te, că văzând credinţa ta, ţi-a dăruit haina curăţiei
Bucură-te, cea de Părintele Justin bine povăţuită
Bucură-te, cea de Mănăstirea Petru Vodă ocrotită
Bucură-te, că acum cu Părintele Justin în Rai te odihneşti
Bucură-te, că Mănăstirea lui cu sfintele tale moaşte o ocroteşti
Bucură-te, că dreapta-credinţă o păzeşti întru vieţuitorii ei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 8
Cu credinţa Sfinţilor preschimbându-ţi firea delicată cu virtutea bărbăţiei, ca odinioară Amma Sarra, te-ai arătat vas ales de cugetare duhovnicească şi de mucenicie bine-înmiresmată, bucurând pe Cel ce ţi-a primit cântarea: Aliluia!

Icos 8
Bucură-te, aspră postitoare
Bucură-te, pildă de înfrânare
Bucură-te, îndelung-pătimitoare
Bucură-te, demonilor biruitoare
Bucură-te, că trupul ţi-ai topit în nevoinţe
Bucură-te, că nu te-ai temut de suferinţe
Bucură-te, că chinurile pentru credinţă te-au sfinţit
Bucură-te, că ademenirile lumii le-ai dispreţuit
Bucură-te, pururea rugătoare
Bucură-te, mult-priveghetoare
Bucură-te, preaînţeleaptă lucrătoare a călugăriei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 9
Pe ritorii cei mincinoşi ai şcolilor rău-cugetătorilor i-ai defăimat ca pe nişte dascăli ai gheenei, ca pe nişte pui de năpârci, vânzători de Dumnezeu şi iubitori de arginţi; pentru aceea ucigându-te ei cu chinuri groaznice, nu te-ai spăimântat, ci ai lăudat până la sfârşit pe Dumnezeu, cu graiuri ortodoxe cântându-I: Aliluia!

Icos 9
Bucură-te, că de mic copil ai îndrăgit milostenia şi dreptatea
Bucură-te, că şi-n tinereţe pentru frumoasa cugetare ai iubit singurătatea
Bucură-te, că în greaca veche şi latină ai strălucit
Bucură-te, că nu pentru slavă deşartă, ci pentru Biserică ai ostenit
Bucură-te, că lepădând deşertăciunea, toată viaţa pentru învăţătură te-ai jertfit
Bucură-te, că alungând înşelăciunea, până la moarte înţelepciunea Bisericii ai iubit
Bucură-te, că ai râvnit lui David pe calea rugăciunii
Bucură-te, că ai urmat lui Solomon pe calea înţelepciunii
Bucură-te, de schisme şi de eresuri pavăză luminoasă
Bucură-te, a sfintelor înţelesuri cunoscătoare preacuvioasă
Bucură-te, iubitoare a Sfinţilor tâlcuitori ai Evangheliei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 10
Arătând curatele izvoare ale scrierilor Sfinţilor de Dumnezeu purtătorilor Părinţi ai Bisericii, ai surpat vicleniile apusului, şi ai mărturisit lumii pe Hristos-Adevărul şi adevăratul Ziditor al lumii şi Cap al Bisericii, înaintea Căruia capetele idolatrilor nu pot să se plece şi să cânte: Aliluia!

Icos 10
Bucură-te, nimicitoarea minciunii falşilor creştini
Bucură-te, adeveritoarea dreptăţii ortodocşilor creştini
Bucură-te, dovedirea relei credinţe a romano-catolicilor
Bucură-te, păstrătoarea învăţăturii apostolilor
Bucură-te, arătarea cerbiciei origeniştilor
Bucură-te, învingătoarea talmudiştilor
Bucură-te, că Revelaţia ai păzit cu paloşul Iuditei
Bucură-te, că de Dătătorul ei, Hristos, te bucuri ca ochii Talitei
Bucură-te, că ai străjuit cuvântul Domnului cum se cuvine
Bucură-te, că ai arătat că cunoaşterea de Dumnezeu e calea vieţii creştine
Bucură-te, că acum stai de strajă nouă în slava veşniciei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 11
Nu ţi-ai cruţat nici tinereţile, nici puterile minţii tale preafrumoase, ci pe toate le-ai socotit ofrandă lui Dumnezeu; pentru aceea, preţuind sănătatea duhului mai mult decât pe a trupului şi păzind cuvintele Lui mai mult decât viaţa cea vremelnică, dănţuieşti, fericită, lui Hristos pururea cântând: Aliluia!

Icos 11
Bucură-te, că zilele ţi le petreceai citind Scriptura în scolii
Bucură-te, că nopţile le treceai suferind arsura bolii
Bucură-te, că a sfinţilor învăţătură o citeai fără încetare
Bucură-te, că ai arătat cum se deprinde dreapta-cugetare
Bucură-te, că trupul ţi se chinuia cumplit în fiecare clipă
Bucură-te, că sufletul prin sfinte gânduri îşi înălţa aripă
Bucură-te, că întreceai pe mulţi Bătrâni în smerita cugetare
Bucură-te, că virtutea să ţi-o ascunzi nu puteai, strălucind ca un soare
Bucură-te, adânc cunoscătoare a Tradiţiei, minte prea-ascuţită
Bucură-te, mult-ostenitoare a Pocăinţei, maică preasmerită
Bucură-te, împreună-glăsuitoare cu Părinţii Pustiei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 12
Zdrobind slava deşartă şi bogăţiile lumii, ai ales slava lui Hristos şi bogăţia cea nepieritoare a Înţelepciunii Tatălui; pentru aceea cuvintele Sfintei Scripturi le-ai cercetat cu luare-aminte şi le-ai pus în lucrare cu fapta, până la moarte urmându-le cu nădejde, credinţă şi dragoste, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12
Bucură-te, căci cu mintea ai lucrat filosofia
Bucură-te, căci cu duhul ai dobândit filocalia
Bucură-te, căci cu postul ai biruit duhul mâniei
Bucură-te, căci cu privegherea ai dobândit harul trezviei
Bucură-te, căci cu chinurile ai nimicit duhul curviei
Bucură-te, căci cu lacrimile ai dobândit harul curăţiei
Bucură-te, căci cu osteneli patristice ai zdrobit duhul mândriei
Bucură-te, căci cu ascultarea ai dobândit harul smereniei
Bucură-te, căci cu tăria voinţei de mântuire ai risipit duhul temerii
Bucură-te, căci cu înălţimea nevoinţei ai primit însutit roada cererii
Bucură-te, Maică preacuvioasă, bucuria Pustiei
Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 13
O, Maică preacuvioasă, care cu mărturisirea înţeleaptă şi mucenicia ta vitejeşte ai luat desăvârşirea, roagă-te pentru noi cei ce te cinstim şi iubim Cuvântul mântuirii, să primim prin mijlocirea ta darul discernământului, ca aflând calea apărării credinţei prin jertfă de sine şi cuget smerit, să cântăm dimpreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Acatist compus de maica Neonila.

Despre viaţa Muceniţei, aici.