Elemente istorice şi melurgice ale Acatistului Bunei Vestiri

Această creaţie imnografică atît de iubită în Biserica Ortodoxă intitulată „Acatistul Bunei Vestiri” are o istorie de un mileniu şi jumătate. Ea face parte dintr-o specie componistică dispărută de multe veacuri în Biserică, numită în primul mileniu creştin „condac”, care la origine era o slujbă în sine, de o lungime considerabilă, iar nu o simplă frază imnografică, aşa cum este …

Acatistul Sfintei Muceniţe Lucia (13 Decembrie) INEDIT

Condacul 1 Veniţi toţi credincioşii să o lăudăm pe Sfînta Muceniţă Lucia, că aceasta lepădîndu-se de cele pămînteşti s-a învrednicit de cununa muceniciei şi acum cu îngerii în ceruri se veseleşte. Pentru aceasta toţi cu bună credinţă să strigăm: Bucură-te, Sfîntă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei! Icosul 1 Venind la mormîntul Sfintei Muceniţe Agatia şi auzind citirea Sfintei Evanghelii …

Canonul şi Acatistul de pocăinţă pentru avorturi

Aşa cum vrednicia părinţiei se numeşte şi se datoreşte şi tatălui, şi mamei, tot la fel şi păcatul uciderii de prunc este răsfrînt şi asupra mamei, şi asupra tatălui. Amîndoi trebuie să facă pocăinţă înaintea lui Dumnezeu, prin zdrobirea cugetului, prin Spovedanie şi împlinirea canonului primit de la duhovnic, prin fapte de milostenie sufletească şi trupească, prin rugăciuni şi dragoste …

Puterea Arhanghelului Mihail

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail, voievodul cetelor cereşti Această rugăciune, de o va citi credinciosul o dată în zi toată viaţa lui, diavolul nu se va atinge de dânsul, nici răutatea oamenilor nu-l va sminti, iar când va să iasă din viaţa aceasta, sufletul lui nu va merge în muncile iadului. Doamne, Dumnezeule, împărate Prea-mare şi fără de început, trimite, …

Sf. Marcu al Efesului – Paraclisul Maicii Domnului

CANON către Maica Domnului de Sf. Marcu al Efesului Cântarea I, glasul al V-lea, „Pe cal şi pe călăreţ…” Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Îmi plec genunchii ţie, Stăpână, eu, ticălosul, şi al tău dumnezeiesc ajutor îl cer acum, dezleagă-mi durerea sufletului, împrăştie-mi norii neliniştii cu mijlocirile tale, ceea ce eşti mângâierea celor necăjiţi. Prea Sfântă Născătoare …

Sf. Ioan Dalyatha Sirianul – Scrisori mistice

Mistica siriană, alături de imnografia siriană, îşi păstrează locul de întîietate ca frumuseţe şi profunzime. Şi în pofida încercării vrăjmaşului de a distruge acest leagăn creştin, patrimoniul spiritual şi cultural al Siriei se păstrează în Bisericile din întreaga lume ortodoxă, în vreme ce miile de sfinţi sirieni – cuvioşi, pustnici, teologi, mărturisitori şi mucenici – se bucură de Faţa cea …

Rugăciune şi Mărturisire

Doamne, Dumnezeule Atotţiitorule, Cel Mare şi Minunat, Cel ce păzeşti legămîntul Tău şi mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine şi păzesc poruncile Tale! Adu-Ţi aminte de îndurările Tale şi de milele Tale, că din veac sînt, şi nu uita de legămîntul Tău, că Tu ai zis: De nu veţi păzi poruncile Mele, cerceta-voi cu toiag fărădelegile voastre şi …

Rugăciunea la venirea Sfintei Lumini

Rugăciune ce se citeşte de către Patriarh sau un altul dintre arhierei în De‑viaţă‑dătătorul Mormînt, în vremea împărţirii Sfintei Lumini   Stăpîne Doamne Iisuse Hristoase, Înţelepciunea cea începătoare de lumină a Părintelui celui fără de început, sălaşul luminii celei neapropiate, Cel ce ai spus ca lumina să lumineze din întuneric, Cel ce ai spus să fie lumină şi a fost …

Paraclis la năvălirea neamurilor

Începutul obişnuit. Apoi troparele Paraclisului Maicii Domnului (pe forma glasului 2): Către Născătoarea de Dumnezeu, a­cum cu osârdie să alergăm noi, pă­cătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi în de­șert, că pe tine, singură nădejde te-am câș­ti­gat. Slavă…, Și …

Rugăciunea Sfântului Patrick (sec. V)

Mă ridic astăzi întru nemărginita putere, chemarea Treimii – credinţa în Trei, mărturisirea Unuia, Dumnezeu Atoatefăcătorul. Mă ridic astăzi întru puterea Naşterii lui Hristos, şi Botezul, puterea Răstignirii Lui, şi Mormântul, puterea învierii Lui, şi Înălţarea puterea Pogorârii Lui la Judecata cea nemitarnică. Mă ridic astăzi întru puterea cetelor Serafimilor în ascultarea îngerilor, în slujirea Arhanghelilor, în nădejdea învierii întru …

Acatistul Sfintei Cuvioase Maria Egypteanca, cea grabnic ajutătoare

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi(de trei ori). Slavă Tatălui și Fiului …

Rugăciunea Sfîntului Sofronie al Ierusalimului către Sfîntul Arhanghel Mihail

O, de trei ori sfinte, preavrednic de iubit şi de cinstit, căpetenie a sfintei oştiri, slujitorule al lui Dumnezeu, Mihaile, fruntaş al îngerilor, preavrednicule de toată închinarea şi lauda şi prăznuirea! Tu, cel ce odinioară ai fost conducător al poporului iudeu, arătându‑le, cu cea mai adâncă credinţă, calea cea dreaptă şi cele folositoare pentru mântuire; tu, iarăşi, când va fi …